Dodatek węglowy

 • DZIENNIK USTAW
 • RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
 • Warszawa, dnia 16 sierpnia 2022 r.
 • Poz. 1712
 • ROZPORZĄDZENIE
 • MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)
 • z dnia 16 sierpnia 2022 r.
 • w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego
 • Na podstawie art. 2 ust. 19 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692) zarządza się, co
 • następuje:
 • § 1. Określa się wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
 • § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
 • Minister Klimatu i Środowiska: A. Moskwa
 • 1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej – energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa
 • Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U.
 • poz. 1949).
 • Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 1712

Pliki do pobrania

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
pdf Rozporządzenie 938 KB 215
doc Wniosek o wyplatę dodatku węglowego 115 KB 334
pdf Wniosek o wyplatę dodatku węglowego 436 KB 369
Skip to content