GOPS Markusy

Adres:Markusy 81, 82-325 Markusy
Telefon:55 239 43 96
Tel/Fax:55 231 00 08
e-mail:markusygops@wp.pl
Kierownik:Halina Chabowska-Pędrak
Godziny pracy:Poniedziałek07:00-16:00
Wtorek07:00-15:00
Środa07:00-15:00
Czwartek07:00-15:00
Piątek07:00-14:00
Rejony opiekuńcze
IIIIII
Jezioro Balewo Wiśniewo Krzewsk Żurawiec Jurandowo Węgle-Żukowo ŻółwiniecZwierzeńskie Pole Zwierzno Złotnica Stalewo Kępniewo (przy drodze) Brudzędy Stare DolnoTopolno Małe Stankowo Nowe Dolno Dzierzgonka Kępniewo (przy bruku) Markusy Rachowo  
Karta Dużej Rodziny
Adres:Markusy 81, 82-325 Markusy
Telefon:55 239 43 96
Świetlica Środowiskowa
Adres:Markusy 68/2, 82-325 Markusy
Telefon:55 237 06 81
e-mail:pssmarkusy@wp.pl
     

Podstawa prawna działania GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach powołany został Uchwałą Gminnej Rady Narodowej w Markusach Nr X/56/90 z dnia 25 kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ośrodek ma swoją siedzibę w Markusach 81, a jego obszarem działania jest teren gminy Markusy.

Ośrodek realizuje zadania na podstawie:

1/  Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

2/  Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

3/  Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

4/  Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,

5/ ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

6/ ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,

7/ ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

8/ ustawy z dnia  9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

9/ ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

10/ ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,

11/ ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

12/ innych ustaw określających zadania realizowane przez ośrodki pomocy społecznej,

13/ innych przepisów prawnych z dziedziny pomocy społecznej,

14/ statutu Ośrodka,

15/ porozumień zawartych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami w celu wykonywania innych zadań z zakresu pomocy społecznej.

Cel działania GOPS

Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Powody przyznania pomocy.

Zgodnie z art. 7 ustawy o pomocy społecznej podstawą udzielenia pomocy jest:

1) ubóstwo;

2) sieroctwo;

3) bezdomność;

4) bezrobocie;

5) niepełnosprawność;

6) długotrwała lub ciężka choroba;

7) przemoc w rodzinie;

7a) potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi;

8) potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

9) bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

10) trudność w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

11) trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

12) alkoholizm lub narkomania;

13) zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa;

14) klęska żywiołowa lub ekologiczna.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 776 zł,

2) osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty  600 zł,

przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 pkt 2–14 lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.

Formy pomocy:

 1. Świadczenia pieniężne:
 2. Zasiłek stały

Zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego. Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 1000 zł. miesięcznie, minimalna – 30,00 zł. miesięcznie. Zasiłek wypłacany jest w wysokości różnicy między kryterium dochodowym, a dochodem osoby. Zasiłek stały jest w 100% finansowany z dotacji Wojewody.

 • Zasiłek okresowy

Zasiłek okresowy przysługuje, w szczególności ze względu na:

długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego, osobie której dochód jest niższy od kryterium dochodowego. Zasiłek okresowy ustala się do wysokości różnicy między kryterium dochodowym a dochodem, kwota zasiłku okresowego nie może być niższa, niż 50% tej różnicy. Zasiłek okresowy jest w 100% finansowany z dotacji Wojewody.

 • Zasiłek celowy

Zasiłek celowy wypłacany jest w celu zaspokojenia konkretnej potrzeby bytowej, np.:

1. koszty zakupu żywności, leków, leczenia,

2. zakup opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego,

3. drobne remonty i naprawy w mieszkaniu,

4. koszty pogrzebu.

Zasiłek celowy przysługuje osobom, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego, a  jego wysokość uzależniona jest od konkretnej sytuacji i możliwości Ośrodka. Finansowany jest w 100% ze środków własnych gminy.

 • Specjalny zasiłek celowy

Jest świadczeniem, które może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe. Ta forma zasiłku ma charakter uznaniowy, a zatem przyznanie go zależy od okoliczności sprawy oraz środków finansowych Ośrodka. Finansowany jest w 100% ze środków własnych gminy.

II.        Świadczenia niepieniężne:

 1. Praca socjalna.

Praca socjalna jest świadczona osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód. Może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny, w którym opracowuje się ocenę sytuacji osoby/rodziny oraz formułuje cele, które ma osiągnąć dla przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej. Co ważniejsze, narzędzie to określa także uprawnienia oraz zobowiązania stron (pracownika socjalnego i osoby/rodziny ubiegającej się o pomoc), w ramach wspólnie podejmowanych działań. Tak, więc odmowa zawarcia lub nie dotrzymanie postanowień kontraktu przez osobę/rodzinę może stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub też wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Celem tej formy pomocy w wymiarze jednostkowym jest doprowadzenie – przy jednoczesnym wykorzystaniu potencjału osób, których dotyczy – do osiągnięcia stanu, w którym osoby te w miarę własnych możliwości będą mogły funkcjonować w społeczeństwie.

 • Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Świadczenia te przysługują osobom pobierającym zasiłek stały, jeżeli nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.

 • Pomoc rzeczowa

Taka forma pomocy polega np. na zakupie dla podopiecznego różnego typu odzieży, obuwia, żywności czy też niezbędnego sprzętu, itp. w sytuacji, gdy zachodzi prawdopodobieństwo zmarnotrawienia środków finansowych lub osobie nie mającej możliwości ich zakupić (chorej, leżącej).

 • Poradnictwo specjalistyczne

GOPS w Markusach współpracuje z:

1. Elbląskim Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej, dzięki czemu osoby i rodziny z terenu gminy Markusy objęte są pomocą prawną, psychologiczną oraz mediatora rodzinnego.

2. Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, gdzie osoby i rodziny z terenu gminy Markusy są objęte pomocą terapeuty uzależnień.

Poradnictwo rodzinne świadczone jest przy wykorzystaniu kadr zatrudnionych w GOPS w Markusach.

 • Interwencja kryzysowa

W ramach interwencji kryzysowej udziela się natychmiastowej specjalistycznej pomocy:

1. psychologicznej,

2. poradnictwa socjalnego lub prawnego,

3. schronienia do 3 miesięcy.

Osoby dotknięte przemocą w rodzinie mogą otrzymać pomoc w formie schronienia (do 3 miesięcy z możliwością przedłużenia w indywidualnych, uzasadnionych przypadkach), poradnictwa prawnego, socjalnego oraz pomoc terapeuty w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy  ul. Zw. Jaszczurczego 17, 82-300 Elbląg.

 • Pomoc w postaci schronienia.

Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w domu dla bezdomnych, którego koszt pobytu w 100% pokrywa gmina ostatniego miejsca zameldowania.

 • Usługi opiekuńcze.

Obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Rada gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze.

 • Pobyt w Domu Pomocy Społecznej

Osobie, która wymaga całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych – a małżonek oraz rodzina nie są w stanie jej udzielić – przysługuje prawo do umieszczenia w DPS. Pomoc w formie umieszczenia w DPS w 100% finansowana jest ze środków własnych gminy. Mieszkaniec DPS ponosi odpłatność w wysokości 70% własnych dochodów, pozostałą część pokrywa gmina.

 • Środowiskowy Dom Samopomocy

Osoby przewlekle psychicznie chore, upośledzone umysłowo w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także z lekkim upośledzeniem umysłowym, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia zwłaszcza neurologiczne mogą liczyć na pomoc w ŚDS. Pomoc w ŚDS polega m.in. na: treningu funkcjonowania w codziennym życiu, treningu umiejętności interpersonalnych, terapii ruchowej i zajęciowej itp. GOPS w Markusach w tym zakresie współpracuje z ŚDS w Jegłowniku i Kwietniewie.

Świetlica Środowiskowa w Markusach.

Prowadzona jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach, finansowana w 100% ze środków własnych gminy. Pobyt w Świetlicy jest nieodpłatny. Świetlica Środowiskowa w Markusach jest placówką wsparcia dziennego, prowadzoną w formie opiekuńczej. Zapewnia dziecku:

– opiekę,

– wychowanie,

– pomoc w nauce,

– organizację czasu wolnego,

– zabawę i zajęcia sportowe,

– rozwój zainteresowań.

Skip to content