Karta Dużej Rodziny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach  uprzejmie informuje, iż od dnia  01 stycznia 2019 r.  o Kartę Dużej Rodziny / w formie tradycyjnej oraz elektronicznej/ mogą ubiegać się rodzice ( rodzic) lub małżonek rodzica, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. 

Prawo do posiadania Karty nie przysługuje rodzicowi , którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci. ( Art. 4 ust.3  Ustawa o Karcie Dużej Rodziny)

Prawo do posiadania Karty nie przysługuje rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej. ( Art. 4 ust. 4  Ustawa o Karcie Dużej Rodziny)

Uwaga

Zmiana w Ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny ( Dz. U 2017 poz.  1832 z późn. zm.)

Art.  4 ust. 2a: Prawo do posiadania Karty przysługuje dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej spełnia wymagania, o których mowa w ust. 2b.

Art. 4 ust.2b.: Prawo do posiadania Karty przysługuje odpowiednio dziecku:

1) w wieku do ukończenia 18. roku życia;

2) w wieku do ukończenia 25. roku życia- w przypadku gdy dziecko uczy się w:

a) szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,

b) szkole wyższej- do dnia 30 września roku

– w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt.4

Jakie dokumenty należy przedstawić, składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny?

Składając wniosek o przyznanie Karty należy przedstawić:

1)      w przypadku rodzica – oświadczenia, że rodzic miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci oraz że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

2)      w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

3)      w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

4)      w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o którym mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

 W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL składając wniosek o przyznanie KDR, przedstawia się także oryginały lub odpisy następujących dokumentów:

1)      w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;

2)      w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;

3)      w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

4)      w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość;

5)      w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość.

Dokumenty od wnioskodawcy ubiegającego się o wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny:

1) wypełniony wniosek,

2) potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Od 01.03,2020, wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny podlega opłacie w wysokości 9,78 zł.

Karta Dużej Rodziny w formie elektronicznej.

 W przypadku osób, które do dnia 31 grudnia 2017 r. złożyły wniosek o Kartę Dużej Rodziny, przyznanie Karty elektronicznej będzie bezpłatne w przypadku gdy złożą wniosek o przyznanie dodatkowej formy Karty (w postaci elektronicznej) do dnia 31 grudnia 2019 r.

Po upływie tego czasu, jak i w przypadkach gdy od dnia 1 stycznia 2018 r. członek rodziny wielodzietnej złożył wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny tylko w jednej formie, a następnie po jej przyznaniu złożył wniosek o dodatkową formę Karty, do wniosku musi załączyć dowód wniesienia opłaty za dodatkową formę Karty w kwocie 9,21 zł (kwota ta nie podlega waloryzacji).

Aby otrzymać elektroniczną Kartę Dużej Rodziny należy:

1.złożyć wniosek w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej lub za pośrednictwem portalu Emp@tia, podając dane osób, dla których wnioskuje o Kartę elektroniczną wraz z numerem telefonu i adresem poczty elektronicznej, na który przyjdą dane autoryzacyjne do aplikacji mKDR,

2. po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez gminę, na adres poczty elektronicznej zostanie przesłany link do sklepu App Store lub Google Play oraz numer Karty, a na podany numer telefonu SMS z hasłem do pierwszego logowania wraz z ostatnimi cyframi Karty (cała procedura powinna trwać maksymalnie do tygodnia),

3. po ściągnięciu aplikacji na swoje urządzenie mobilne, należy zalogować się podając skopiowany z e-maila numer Karty Dużej Rodziny oraz hasło z SMS, które należy zmienić po pierwszym logowaniu,

4. spersonalizować Karty Dużej Rodziny członków rodzin wielodzietnych, którym zawnioskowano o przyznanie Karty elektronicznej, przy czym rodzic poza swoją Kartą może w swoim telefonie wyświetlać Karty swoich dzieci oraz drugiego rodzica.

 Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny lub duplikatu wraz z załącznikami  można pobrać ze strony :

https://www.gov.pl/web/rodzina/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziniy-lub-wydanie-duplikatu

Sprawdź gdzie skorzystasz z Karty Dużej Rodziny

https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr

Opracowano na podstawie Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny ( Dz. U 2017 poz.  1832 z późn. zm.) oraz https://www.gov.pl/web/rodzina

Skip to content