Karta Dużej Rodziny

Nowa aplikacja mobilna mKDR w aplikacji mobilnej mObywatel. Szczegóły pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/aplikacja-mkdr

Informacja dotycząca wysokości opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz wysokości kosztów gminy związanych z przyznaniem tej Karty oraz wydaniem jej duplikatu

Uprzejmie informujemy, że 26 lutego 2021 r. w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski zostało opublikowane Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 lutego 2020 r. w sprawie wysokości opłaty
za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz wysokości kosztów gminy związanych
z przyznaniem tej Karty oraz wydaniem jej duplikatu (poz. 221), wydane na podstawie
art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1348, z późn. zm.). Treść obwieszczenia dostępna pod adresem: https://monitorpolski.gov.pl/M2021000022101.pdf.

Zgodnie z ww. obwieszczeniem, od 1 marca 2021 r., koszty realizacji ustawy o Karcie Dużej Rodziny wynoszą:

 • 14,70 zł za jedną rodzinę wielodzietną w gminie (zmiana gminy zamieszkania wymaga przyznania nowej Karty – dla gminy jest to nowa rodzina), w tym wydanie decyzji administracyjnej w przypadku odmowy przyznania Karty dla wszystkich lub części członków rodziny – dotyczy to sytuacji w której rodzina składa wniosek po raz pierwszy
  i wnosi o przyznanie jednej formy Karty (tradycyjnej lub elektronicznej) albo obu rodzajów Kart (tradycyjnej i elektronicznej), za wyjątkiem wniosków dotyczących rodziców/małżonków rodziców, którzy w chwili składania wniosku nie mają już na utrzymaniu łącznie co najmniej trojga dzieci;
 • 5,77 zł za jedną rodzinę wielodzietną w gminie w przypadku gdy Karta przyznawana jest wyłącznie rodzicom/małżonkom rodziców (rodzice/małżonkowie rodziców, którzy
  w chwili składania wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny nie mają już na utrzymaniu co najmniej trojga dzieci spełniających warunki ustawy o Karcie Dużej Rodziny);
 • 2,96 zł za przyznanie Karty, gdy po przyznaniu Kart członkom rodziny wielodzietnej nastąpiła zmiana w liczbie członków rodziny wielodzietnej skutkująca koniecznością przyznania kolejnej Karty (wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny dla nowego członka rodziny składa się np. dla dziecka przyjętego w ramach pieczy zastępczej, nowonarodzonego dziecka, małżonka rodzica, który wszedł w skład rodziny posiadającej już Karty, a także w sytuacji, gdy rodzicom przyznano Karty Dużej Rodziny jako rodzicom, którzy w chwili składania wniosku nie mają już na utrzymaniu co najmniej trojga dzieci, ale już po rozpatrzeniu ich wniosku w rodzinie nastąpiły okoliczności, w związku z którymi w rodzinie tej znowu było troje dzieci spełniających warunki ustawy, gdy np. najstarsze
  z nich, które nie ukończyło jeszcze 25. roku życia, podjęło naukę w szkole lub szkole wyższej, a pozostała dwójka dzieci nie osiągnęła jeszcze pełnoletności – w takiej sytuacji rejestrując wniosek o przyznanie Kart dla dzieci zaznacza się je jako nowych członków rodziny) lub w przypadku przyznania nowej Karty członkowi rodziny wielodzietnej, który był już posiadaczem Karty (tzw. „przedłużenie ważności Karty” bądź w przypadku zmiany nazwiska), bądź za wydanie decyzji administracyjnej dla członka rodziny wielodzietnej w przypadku stwierdzenia utraty prawa do posiadania Karty;
 • 1,49 zł za wydanie duplikatu Karty (w przypadku zgubienia, kradzieży bądź gdy Karta
  w inny sposób zostaje utracona);
 • 1,49 zł za „domówienie” drugiego rodzaju nośnika Karty Dużej Rodziny (udostępnienie karty elektronicznej w przypadku gdy członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, wydana już została karta tradycyjna albo wydania karty tradycyjnej w przypadku gdy członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, udostępniona już została karta elektroniczna).

Za rozpatrzenie wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny, tzw. „uzupełnienie rodziny”, nie przysługuje gminie dotacja. Dotyczy to sytuacji złożenia wniosku dla członka rodziny wielodzietnej, który w chwili składania pierwszego wniosku dla rodziny nie został
w nim uwzględniony, ale był członkiem tej rodziny, np. najstarsze 23-letnie czwarte dziecko nie uczyło się, a teraz rozpoczęło naukę na studiach wyższych – przy czym nie dotyczy
to ww. sytuacji, w której dzieci były wskazane na wniosku o przyznanie Kart dla rodziców.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że gminie przysługuje 5% opłaty ponoszonej przez członka rodziny wielodzietnej w przypadku, gdy:

 • członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o duplikat Karty,
 • członek rodziny wielodzietnej składa wniosek o domówienie drugiej formy Karty.

Pozostałe 95% opłaty stanowi dochód budżetu państwa.

Wysokość opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny wynosi od 1 marca
2021 r. 10,12 zł, natomiast wysokość opłaty za domówienie drugiej formy Karty, wynosi
9,21 zł (kwota ta nie podlega waloryzacji).

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

KARTA DUŻEJ RODZINY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach  uprzejmie informuje, iż od dnia  01 stycznia 2019 r.  o Kartę Dużej Rodziny / w formie tradycyjnej oraz elektronicznej/ mogą ubiegać się rodzice ( rodzic) lub małżonek rodzica, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. 

Prawo do posiadania Karty nie przysługuje rodzicowi , którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci. ( Art. 4 ust.3  Ustawa o Karcie Dużej Rodziny)

Prawo do posiadania Karty nie przysługuje rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej. ( Art. 4 ust. 4  Ustawa o Karcie Dużej Rodziny)

Uwaga

Zmiana w Ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny ( Dz. U 2017 poz.  1832 z późn. zm.)

Art.  4 ust. 2a: Prawo do posiadania Karty przysługuje dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej spełnia wymagania, o których mowa w ust. 2b.

Art. 4 ust.2b.: Prawo do posiadania Karty przysługuje odpowiednio dziecku:

1) w wieku do ukończenia 18. roku życia;

2) w wieku do ukończenia 25. roku życia- w przypadku gdy dziecko uczy się w:

a) szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,

b) szkole wyższej- do dnia 30 września roku

– w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt.4

Jakie dokumenty należy przedstawić, składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny?

Składając wniosek o przyznanie Karty należy przedstawić:

1)      w przypadku rodzica – oświadczenia, że rodzic miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci oraz że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

2)      w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

3)      w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

4)      w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o którym mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

 W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL składając wniosek o przyznanie KDR, przedstawia się także oryginały lub odpisy następujących dokumentów:

1)      w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;

2)      w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;

3)      w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

4)      w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość;

5)      w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość.

Dokumenty od wnioskodawcy ubiegającego się o wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny:

1) wypełniony wniosek,

2) potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Od 01.03,2020, wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny podlega opłacie w wysokości 9,78 zł.

Karta Dużej Rodziny w formie elektronicznej.

 W przypadku osób, które do dnia 31 grudnia 2017 r. złożyły wniosek o Kartę Dużej Rodziny, przyznanie Karty elektronicznej będzie bezpłatne w przypadku gdy złożą wniosek o przyznanie dodatkowej formy Karty (w postaci elektronicznej) do dnia 31 grudnia 2019 r.

Po upływie tego czasu, jak i w przypadkach gdy od dnia 1 stycznia 2018 r. członek rodziny wielodzietnej złożył wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny tylko w jednej formie, a następnie po jej przyznaniu złożył wniosek o dodatkową formę Karty, do wniosku musi załączyć dowód wniesienia opłaty za dodatkową formę Karty w kwocie 9,21 zł (kwota ta nie podlega waloryzacji).

Aby otrzymać elektroniczną Kartę Dużej Rodziny należy:

1.złożyć wniosek w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej lub za pośrednictwem portalu Emp@tia, podając dane osób, dla których wnioskuje o Kartę elektroniczną wraz z numerem telefonu i adresem poczty elektronicznej, na który przyjdą dane autoryzacyjne do aplikacji mKDR,

2. po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez gminę, na adres poczty elektronicznej zostanie przesłany link do sklepu App Store lub Google Play oraz numer Karty, a na podany numer telefonu SMS z hasłem do pierwszego logowania wraz z ostatnimi cyframi Karty (cała procedura powinna trwać maksymalnie do tygodnia),

3. po ściągnięciu aplikacji na swoje urządzenie mobilne, należy zalogować się podając skopiowany z e-maila numer Karty Dużej Rodziny oraz hasło z SMS, które należy zmienić po pierwszym logowaniu,

4. spersonalizować Karty Dużej Rodziny członków rodzin wielodzietnych, którym zawnioskowano o przyznanie Karty elektronicznej, przy czym rodzic poza swoją Kartą może w swoim telefonie wyświetlać Karty swoich dzieci oraz drugiego rodzica.

 Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny lub duplikatu wraz z załącznikami  można pobrać ze strony :

https://www.gov.pl/web/rodzina/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziniy-lub-wydanie-duplikatu

Sprawdź gdzie skorzystasz z Karty Dużej Rodziny

https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr

Opracowano na podstawie Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny ( Dz. U 2017 poz.  1832 z późn. zm.) oraz https://www.gov.pl/web/rodzina

Skip to content