Karta Dużej Rodziny

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nowa aplikacja mobilna mKDR w aplikacji mobilnej mObywatel. Szczegóły pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/aplikacja-mkdr

Informacja dotycząca wysokości opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz wysokości kosztów gminy związanych z przyznaniem tej Karty oraz wydaniem jej duplikatu

Osoby, które do 09 czerwca 2021 roku miały tylko wyłącznie tradycyjną formę karty dużej rodziny nie muszą wnioskować już o elektroniczną kartę ponieważ aktywne Karty Dużej Rodziny są wyświetlane w publicznej aplikacji mobilnej (mObywatel).

Jeśli osoba wnioskuje tylko wyłącznie o kartę w postaci elektronicznej późniejsze domówienie karty dużej rodziny w formie tradycyjnej będzie skutkowało opłatą 10 zł za kartę.

Uprzejmie informujemy, że 28 lutego 2024 r. w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski zostało opublikowane Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz wysokości kosztów gminy związanych z przyznaniem tej Karty oraz wydaniem jej duplikatu.

Zgodnie z ww. obwieszczeniem, od 1 marca 2024 r., koszty jakie ponosi wnioskodawca to:

– za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny 15 zł,

– opłata za domówienie tradycyjnej karty dużej rodziny ( jeśli wnioskowaliśmy tylko o elektroniczną formę) , wynosi
10 zł ( kwota nie podlega waloryzacji).

 • KARTA DUŻEJ RODZINY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach  uprzejmie informuje, iż od dnia  01 stycznia 2019 r.  o Kartę Dużej Rodziny / w formie tradycyjnej oraz elektronicznej/ mogą ubiegać się rodzice ( rodzic) lub małżonek rodzica, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. 

Prawo do posiadania Karty nie przysługuje rodzicowi , którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci. ( Art. 4 ust.3  Ustawa o Karcie Dużej Rodziny)

Prawo do posiadania Karty nie przysługuje rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej. ( Art. 4 ust. 4  Ustawa o Karcie Dużej Rodziny)

Uwaga

Zmiana w Ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny ( Dz. U 2017 poz.  1832 z późn. zm.)

Art.  4 ust. 2a: Prawo do posiadania Karty przysługuje dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej spełnia wymagania, o których mowa w ust. 2b.

Art. 4 ust.2b.: Prawo do posiadania Karty przysługuje odpowiednio dziecku:

1) w wieku do ukończenia 18. roku życia;

2) w wieku do ukończenia 25. roku życia- w przypadku gdy dziecko uczy się w:

a) szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,

b) szkole wyższej- do dnia 30 września roku

– w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt.4

Jakie dokumenty należy przedstawić, składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny?

Składając wniosek o przyznanie Karty należy przedstawić:

1)      w przypadku rodzica – oświadczenia, że rodzic miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci oraz że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

2)      w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

3)      w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

4)      w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o którym mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

 W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL składając wniosek o przyznanie KDR, przedstawia się także oryginały lub odpisy następujących dokumentów:

1)      w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;

2)      w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;

3)      w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

4)      w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość;

5)      w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość.

Dokumenty od wnioskodawcy ubiegającego się o wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny:

1) wypełniony wniosek,

2) potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Od 01.03.2024, wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny podlega opłacie w wysokości 15.00 zł.

Karta Dużej Rodziny w formie elektronicznej.

Osoby, które do 09 czerwca 2021 roku miały tylko wyłącznie tradycyjną formę karty dużej rodziny nie muszą wnioskować już o elektroniczną kartę ponieważ aktywne Karty Dużej Rodziny są wyświetlane w publicznej aplikacji mobilnej ( mObywatel).

Jeśli osoba wnioskuje tylko wyłącznie o kartę w postaci elektronicznej późniejsze domówienie karty dużej rodziny w formie tradycyjnej będzie skutkowało opłatą 10 zł za kartę.

Aby otrzymać elektroniczną Kartę Dużej Rodziny należy:

 1. Upewnij się, że Twoja dotychczasowa Karta jest ważna. Jeśli nie masz Karty Dużej Rodziny, złóż wniosek on-line na https://empatia.mpips.gov.pl/ lub w urzędzie miasta/gminy. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku tradycyjna forma karty będzie do odbioru w urzędzie miasta/gminy, jednocześnie dając możliwość wyświetlania karty w aplikacji mObywatel. Możesz zrezygnować z wnioskowania o Kartę tradycyjną i korzystać wyłącznie z formy elektronicznej. Ewentualne domówienie Karty tradycyjnej będzie podlegać opłacie.
 2. Kolejnym krokiem jest pobranie bezpłatnej aplikacji mObywatel z Google Play lub App Store bądź jej aktualizacja do najnowszej wersji.
 3. Uruchom aplikację mObywatel.
 4. Na głównym ekranie aplikacji mObywatel wybierz Dodaj dokument (lub Dodaj swój pierwszy dokument – jeśli korzystasz z aplikacji pierwszy raz).
 5. Z listy dokumentów wybierz Karta Dużej Rodziny.
 6. Zapoznaj się z regulaminem usługi i zaakceptuj go, następnie wybierz Dalej.
 7. Korzystasz z mObywatela po raz pierwszy?
  1. Tak: potwierdź swoje dane korzystając z Profilu Zaufanego lub innej metody identyfikacji.
  2. Nie: przejdź do kolejnego punktu.
 8. Sprawdź, czy Twoja Karta została wyświetlona prawidłowo.

W jaki sposób można uzyskać dostęp do zakładki „Moi bliscy” w KDR w aplikacji mObywatel – w jaki sposób rodzic oraz małżonek rodzica może wyświetlać KDR pozostałych członków rodziny w swojej aplikacji mObywatel?

Możliwość wizualizacji KDR pozostałych członków rodziny w aplikacji mObywatel przez rodziców oraz małżonków rodziców związana jest z koniecznością dodania informacji nt. wizualizacji kart dla danego członka rodziny w systemie służącym do obsługi wniosków KDR w gminie. Umożliwienie wyświetlania kart w zakładce „Moi bliscy” następuje w drodze wniosku (obecnie w części III wniosku lub poprzez złożenie załącznika ZKDR-04). To we właściwości organu właściwego (urzędu gminy, ośrodka pomocy społecznej) pozostaje decyzja co do sposobu realizacji zapotrzebowania rodziców i małżonków rodziców na wizualizacje kart pozostałych członków rodziny w zakładce „Moi bliscy” w KDR w aplikacji mObywatel, jeżeli ta zakładka nie jest dostępna. Jeżeli rodzicowi lub małżonkowi rodzica w KDR w aplikacji mObywatel nie wyświetla się zakładka „Moi bliscy”, zachęcamy do kontaktu z organem, który przyznał KDR w celu uzupełnienia niezbędnych danych w systemie służącym do obsługi wniosków KDR.

 Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny lub duplikatu wraz z załącznikami  można pobrać ze strony :

https://www.gov.pl/web/rodzina/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziniy-lub-wydanie-duplikatu

Sprawdź gdzie skorzystasz z Karty Dużej Rodziny

https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr

Opracowano na podstawie Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny ( Dz. U 2017 poz.  1832 z późn. zm.) oraz https://www.gov.pl/web/rodzina

Skip to content