Posiłek w Szkole i w Domu

W dniu 20 grudnia 2022 roku dzieci z terenu Gminy dożywanie w szkołach w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023  otrzymały pomoc rzeczową w postaci paczek żywnościowych na okres ferii świątecznych.

Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Gmina Markusy realizuje program pomocy mieszkańcom w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w domu i w szkole” na lata 2019-2023.

Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa.

Przyznana dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego Gminy Markusy w 2022 r. w zakresie dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku osobom tego pozbawionym. Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie wsparcia i udzielenia pomocy w jednej z trzech form:  posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym, w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Pomoc przyznawana jest jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200% kryterium dochodowego, tj.

(1) osoba samotnie gospodarująca

– kryterium dochodowe to 776 zł

– 200% kryterium dochodowego to 1 552 zł

(2) osoba w rodzinie:

– kryterium dochodowe to 600 zł na osobę

-200% kryterium dochodowego na osobę to 1200 zł

W 2022 r. wysokość dofinansowania ze środków budżetu państwa wynosi 210 000,00 zł, środki własne na realizację programu to 60 000,00 zł.

Łączny koszt programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2022 roku oszacowany jest na kwotę 270 000 złotych. 

W 2023 r. wysokość dofinansowania ze środków budżetu państwa wynosi 208 000,00 zł, środki własne na realizację programu to 62 000,00 zł.

Łączny koszt programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2023 roku oszacowany jest na kwotę 270 000 złotych. 

Skip to content