Statut Gminy Markusy

UCHWAŁA NR II/12/2019 RADY GMINY MARKUSY z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Markusy
Uchwała Rady Gminy Markusy II/12/2019

Na podstawie art. 3 ust. 1 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 1 oraz art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) Rada Gminy Markusy uchwala: Statut Gminy Markusy
TYTUŁ I.
STATUT GMINY MARKUSY
DZIAŁ I.
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Statut Gminy Markusy, zwany w treści Statutu „Statutem Gminy”, stanowi o ustroju Gminy Markusy
jednostki samorządu terytorialnego, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym.
2. Statut Gminy określa w szczególności:
1) organizację wewnętrzną organów gminy,
2) tryb pracy organów gminy,
3) zasady działania klubów radnych,
4) zasady i tryb działania Komisji rewizyjnej,
5) zasady i tryb działania Komisji skarg, wniosków i petycji,
6) zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostek pomocniczych,
7) zasady uczestnictwa organu wykonawczego jednostki pomocniczej w pracach rady gminy,
8) uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy,
9) zasady dostępu i korzystania z dokumentów wytworzonych przez organy gminy w ramach wykonywania zadań
publicznych.
§ 2. Ilekroć w Statucie Gminy jest mowa o:
1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Markusy,
2) Komisji Rady – należy przez to rozumieć Komisję Rady Gminy Markusy,
3) Komisji rewizyjnej – należy przez to rozumieć Komisję rewizyjną Rady Gminy Markusy,
4) Komisji skarg, wniosków i petycji – należy przez to rozumieć Komisję skarg, wniosków i petycji Rady Gminy
Markusy,
5) Przewodniczącym Rady – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Gminy Markusy,
6) Radzie Gminy – należy przez to rozumieć Radę Gminy Markusy,
7) Statucie Gminy – należy przez to rozumieć Statut Gminy Markusy,
8) Wójcie Gminy – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Markusy,
9) Urzędzie Gminy – należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Markusach,
10) 10) ustawie o samorządzie gminnym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.).
I
DZIAŁ II.
Gmina
§ 3. 1. Gmina jest wspólnotą samorządową osób zamieszkałych na jej obszarze i posiada status gminy
wiejskiej.
2. Gmina posiada osobowość prawną, a jej samodzielność podlega ochronie sądowej.
§ 4. 1. Gmina położona jest w Powiecie Elbląskim w Województwie Warmińsko-Mazurskim i obejmuje obszar
109 km2.
2. Granicę terytorialną Gminy określa mapa stanowiąca załącznik nr 1 do Statutu Gminy.
3. Siedzibą organów Gminy jest miejscowość Markusy.
§ 5. 1. Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.
2. Samodzielność Gminy podlega ochronie sądowej.
§ 6. 1. Gmina wykonuje określone ustawami zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
oraz zadania przejęte od administracji rządowej i samorządowej w drodze porozumień.
2. Gmina wykonuje nałożone zadania poprzez:
1) swoje organy,
2) gminne jednostki organizacyjne,
3) inne podmioty – krajowe i zagraniczne – na podstawie zawartych umów i porozumień.
3. Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych zawiera załącznik nr 2.
§ 7. 1. W celu realizacji zadań publicznych i przedsięwzięć gospodarczych Gmina może podejmować
współdziałanie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w tym zwłaszcza poprzez zawieranie porozumień,
tworzenie związków lub przystąpienie do nich oraz udział w związkach i porozumieniach jednostek samorządu
terytorialnego.
2. Gmina może, zgodnie z prawem o stowarzyszeniach, tworzyć stowarzyszenia lub przystępować do
istniejących stowarzyszeń.
§ 8. 1. W wypadkach przewidzianych ustawami oraz innych ważnych sprawach dla Gminy mogą być
przeprowadzane konsultacje społeczne z mieszkańcami.
2. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji określa odrębna uchwała Rady Gminy.
DZIAŁ III.
Rada Gminy
Rozdział 1.
Organizacja wewnętrzna Rady Gminy
§ 9. 1. Organem stanowiącym i kontrolnym Gminy jest Rada Gminy.
2. Ustawowy skład Rady Gminy wynosi 15 radnych.
3. Rada Gminy działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez Wójta Gminy w zakresie, w jakim
wykonuje uchwały Rady Gminy.
§ 10. Pracę Rady Gminy organizuje oraz prowadzi jej obrady Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący.
§ 11. 1. Przewodniczący Rady ustala, w porozumieniu z Wójtem Gminy, zasady odbywania w Urzędzie Gminy
bezpośrednich spotkań mieszkańców Gminy z radnymi.
2. Zasady, o których mowa w ust. 1 podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz
na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.
3. Spotkania radnych z mieszkańcami w Urzędzie Gminy powinny odbywać się z uwzględnieniem przepisów
o ochronie danych osobowych.
§ 12. Przewodniczący Rady w związku z realizacją swoich obowiązków może wydawać polecenia służbowe
pracownikom Urzędu Gminy wykonującym zadania organizacyjne, prawne lub inne zadania związane
z funkcjonowaniem rady gminy, komisji rady i radnych.

§ 13. 1. W przypadku wniosku pracodawcy o rozwiązanie z radnym stosunku pracy, Rada Gminy może
powołać doraźną komisję rady do zbadania okoliczności sprawy.
2. Komisja rady, o której mowa w ust. 1, przeprowadza postępowanie wyjaśniające i przedkłada ustalenia oraz
wnioski na piśmie Przewodniczącemu Rady oraz na sesji Rady Gminy.
3. Przed podjęciem decyzji w przedmiocie wskazanym w ust. 1 Rada Gminy winna umożliwić radnemu
złożenie wyjaśnień.
§ 14. Radny pełniąc swój mandat winien kierować się dobrem ogółu Gminy.
Rozdział 2.
Tryb pracy Rady Gminy
§ 15. 1. Rada Gminy obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji,
określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a także w przepisach prawnych
wydawanych na podstawie ustaw.
2. Oprócz uchwał Rada Gminy może:
1) podejmować postanowienia proceduralne – poprzestaje się na odpowiednim odnotowaniu rozstrzygnięcia
w protokole z sesji, o którym mowa w § 32,
2) składać deklaracje – zawierające samozobowiązanie się do określonego postępowania,
3) przyjmować stanowiska – zawierające oświadczenie w określonej sprawie,
4) podejmować apele – zawierające formalnie niewiążące wezwanie adresatów zewnętrznych do określonego
postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania,
5) wydawać opinie – zawierające oświadczenia wiedzy oraz oceny.
3. Do postanowień, deklaracji, stanowisk, apeli i opinii nie ma zastosowania przewidziany w Statucie Gminy
tryb zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania uchwał.
§ 16. 1. Sesją Rady Gminy jest formalnie zwołane przez Przewodniczącego Rady lub inną uprawnioną osobę,
w trybie ustawy o samorządzie gminnym, posiedzenie radnych Rady Gminy.
2. O zwołaniu sesji Rady Gminy powiadamia się radnych na piśmie, najpóźniej na 5 dni przed terminem obrad,
z zastrzeżeniem § 17 ust. 1:
1) za pośrednictwem pocztowego operatora publicznego, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru
wysłanym na adres zamieszkania lub adres wskazany przez radnego. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli
powiadomienie zostało skutecznie nadane najpóźniej 5 dnia przed terminem obrad,
2) w inny sposób za pokwitowaniem, decyduje data dostarczenia powiadomienia na adres zamieszkania lub na
adres wskazany przez radnego,
3) za pomocą elektronicznego przekazu dokumentów,
4) lub w inny skuteczny sposób.
3. W powiadomieniu o sesji należy podać:
1) termin rozpoczęcia,
2) miejsce odbycia,
3) porządek obrad
– oraz załączyć projekty uchwał, jak również inne niezbędne materiały związane z porządkiem obrad.
4. Materiały, o których mowa w ust. 3, w tym szczególnie:
1) o dużej objętości,
2) których skopiowanie i dostarczenie wiązałoby się z poniesieniem nieproporcjonalnych kosztów, nakładów
pracy lub trudnościami technicznymi
– uznaje się za dostarczone, o ile zostały udostępnione radnemu w formie elektronicznej lub do wglądu
w Urzędzie Gminy.

5. W przypadku niedotrzymania terminów, o których mowa w ust. 2 albo wystąpienia innych
nieprawidłowości w dostarczeniu radnym powiadomień o sesji lub materiałów, Rada Gminy w trybie
§ 22 ust. 2 rozstrzyga, czy sesję kontynuować, czy wyznaczyć jej nowy termin. Uwagi co do poprawności zwołania
sesji i wnioski o jej odroczenie mogą zgłaszać radni wyłącznie w punkcie „otwarcie sesji i stwierdzenie
prawomocności obrad”.
§ 17. 1. Wójt Gminy lub co najmniej ¼ ustawowego składu Rady Gminy mogą złożyć wniosek o zwołanie
i odbycie sesji w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, uznaje się za złożony skutecznie, jeżeli zawiera:
1) proponowany porządek obrad,
2) projekty uchwał (chyba, że porządek nie zawiera punktów, w których mają być podjęte uchwały)
– i został dostarczony Przewodniczącemu Rady lub złożony w sekretariacie Urzędu Gminy w godzinach
urzędowania.
§ 18. Przewodniczący Rady ustala listę osób zaproszonych na sesję w konsultacji z Wójtem Gminy.
§ 19. Radny potwierdza swoją obecność na sesji i posiedzeniu komisji rady podpisem na liście obecności.
§ 20. Wójt Gminy zapewnia Radzie Gminy obsługę organizacyjno-techniczną, niezbędną do realizacji funkcji
organu stanowiącego Gminy, w tym przygotowywanie dokumentacji, ekspedycję korespondencji oraz
udostępnienie wyposażonych w odpowiedni sprzęt biurowy pomieszczeń:
1) dla potrzeb Przewodniczącego Rady,
2) do odbywania sesji, posiedzeń komisji oraz spotkań radnych z mieszkańcami Gminy,
3) w celu przechowywania dokumentacji wytworzonej w ramach działalności Rady Gminy.
§ 21. 1. Przewodniczący Rady rozpoczyna sesję wypowiadając formułę: „Otwieram … sesję Rady Gminy
Markusy”.
2. W przypadku wystąpienia przeszkody w prowadzeniu sesji, w szczególności braku wymaganego kworum
w trakcie głosowania, przewodniczący obrad ogłasza przerwę techniczną i podejmuje odpowiednie czynności
organizacyjno-techniczne w celu usunięcia przeszkody. Jeżeli usunięcie przeszkody, np. zebranie kworum nie jest
możliwe, zamyka sesję.
3. Fakt zamknięcia sesji z powodów, o których mowa w ust. 2 odnotowuje się w protokole. Sprawy ujęte
w porządku obrad, a niezrealizowane, Przewodniczący Rady ujmuje w porządku obrad najbliższej sesji.
§ 22. 1. Przewodniczący Rady, po otwarciu sesji, przedstawia porządek obrad, do którego Rada Gminy na
wniosek radnego, klubu radnych, Komisji rady lub Wójta Gminy, może wprowadzić zmiany polegające na:
1) dodaniu nowego punktu do porządku obrad,
2) zdjęciu punktu z zaproponowanego porządku obrad,
3) zmianie kolejności punktów w porządku obrad,
4) zmianie treści (przedmiotu, zakresu, sposobu obradowania itd.) punktu obrad.
2. Wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 1, odbywa się po przeprowadzeniu głosowania jawnego,
w którym co najmniej 8 radnych (bezwzględna większość ustawowego składu rady) opowie się za ich
wprowadzeniem.
3. Porządek obrad obejmuje rozpatrzenie uchwały zgłoszonej w ramach obywatelskiej inicjatywy
uchwałodawczej, jeżeli projekt uchwały został złożony przed sesją, zgodnie z zasadami wnoszenia inicjatyw
obywatelskich, a Przewodniczący Rady nie mógł lub odmówił umieszczenia jej w porządku obrad.
4. Porządek sesji Rady Gminy, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy, w pierwszej kolejności przewiduje rozpatrzenie i przeprowadzenie debaty
o raporcie o stanie Gminy.
5. Zmiana porządku obrad, w przypadku sesji zwołanej w trybie określonym w § 17, wymaga zgody
wnioskodawcy wyrażonej przed głosowaniem, o którym mowa w ust. 2.

§ 23. Rada Gminy, w trybie § 22 ust. 2, może postanowić o (odroczeniu) przerwaniu sesji i na wniosek
Przewodniczącego Rady, o kontynuowaniu jej w innym, wyznaczonym terminie, z zastrzeżeniem § 17.
§ 24. 1. Porządek obrad winien przewidywać możliwość wypowiedzenia się oraz zgłaszanie uwag przez
radnych do treści protokołu z poprzedniej sesji, o którym mowa w § 31. Protokół jest udostępniany radnym do
zapoznania się nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zamknięcia sesji.
2. W przypadku, gdy kolejna sesja odbywa się w terminie krótszym niż 14 dni, protokół winien być omówiony
na sesji w najbliższym, możliwym terminie.
3. Na wniosek radnego, protokół lub jego fragment zostaje odczytany na sesji.
4. Radni mogą zgłaszać wnioski w sprawie zmiany lub uzupełnienia protokołu, przy czym o ich uwzględnieniu
rozstrzyga przewodniczący Rady po wysłuchaniu protokolanta i przesłuchaniu nagrania z przebiegu sesji.
5. Jeżeli wniosek wskazany w ust. 4 nie zostanie uwzględniony, wnioskodawca może odwołać się do Rady
Gminy. W przypadku nieuwzględnienia wniosku przez Radę Gminy jego treść zostaje załączona do protokołu jako
tzw. zdanie odrębne.
§ 25. 1. Nad sprawnym przebiegiem sesji czuwa Przewodniczący Rady wypowiadając zwięzłe i jasne
polecenia.
2. Przewodniczący Rady może czynić radnym uwagi w przypadku wypowiedzi nie na temat oraz w sprawie
czasu trwania wystąpienia, używając sformułowań typu „do rzeczy”, „proszę kończyć” itp.
3. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia mówcy zakłóca porządek obrad bądź uchybia powadze organów
Gminy, Przewodniczący Rady może odebrać mu głos, odnotowując ten fakt w protokole.
§ 26. 1. Przewodniczący Rady prowadzi sesję według ustalonego porządku obrad. Wskazuje kolejno
poszczególne punkty, odczytuje ich treść, otwiera i prowadzi dyskusję.
2. Przewodniczący Rady zamyka dyskusję w poszczególnych punktach porządku obrad po wyczerpaniu listy
mówców lub braku zgłoszeń do zabrania głosu, wypowiadając zwięzłe formuły np. „zamykam dyskusję w tym
punkcie”. W razie potrzeby, Przewodniczący Rady może zarządzić przerwę w celu umożliwienia komisji rady,
Wójtowi Gminy lub klubowi radnych zajęcia stanowiska wobec zgłoszonych wniosków bądź przygotowania
poprawek w rozpatrywanym projekcie uchwały lub innym dokumencie.
3. W przypadku, gdy dany punkt obejmuje głosowanie nad uchwałą lub inne czynności – aby je zrealizować
Przewodniczący Rady używa odpowiednich, zwięzłych formuł, w szczególności „zamykam dyskusję”,
„przystępujemy do głosowania”, „przechodzimy do czytania opinii”, „proszę o wyjaśnienia Wójta Gminy”.
4. Przed głosowaniem, Przewodniczący Rady stwierdza fakt spełnienia kworum wypowiadając formułę:
„stwierdzam kworum, przystępujemy do głosowania”.
5. Po zarządzeniu głosowania można zabrać głos tylko w celu zgłoszenia i uzasadnienia wniosku formalnego
w sprawie sposobu lub porządku głosowania.
6. Po wyczerpaniu porządku sesji Przewodniczący Rady kończy sesję wypowiadając formułę: „Zamykam sesję
Rady Gminy Markusy”.
§ 27. 1. Przewodniczący Rady udziela głosu uczestnikom sesji według kolejności zgłoszeń.
2. W uzasadnionych przypadkach, Przewodniczący Rady może udzielić głosu poza kolejnością, w tym
szczególnie w sprawie wniosków natury formalnej:
1) stwierdzenia kworum,
2) zmiany porządku obrad,
3) zakończenia dyskusji,
4) przejścia do głosowania nad wnioskiem lub uchwałą,
5) zamknięcia listy mówców lub kandydatów,
6) ograniczenia czasu wystąpień,
7) zarządzenia przerwy,
8) odesłania projektu uchwały do komisji rady,

9) ponownego przeliczenia głosów,
10) przestrzegania ustalonych w Statucie postanowień dotyczących obrad Rady Gminy.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, wymagający rozstrzygnięcia przez Radę Gminy, Przewodniczący Rady
poddaje pod głosowanie po dopuszczeniu w dyskusji na przemian głosów „za” wnioskiem i głosów „przeciw”
wnioskowi.
§ 28. 1. Przewodniczący Rady może udzielić głosu na sesji osobom spośród publiczności, po uprzednim
uzyskaniu zgody Rady Gminy, przy czym przepis § 25 stosuje się odpowiednio.
2. Na sesji Rady Gminy, w punkcie, w którym rozpatrywany jest raport o stanie Gminy i prowadzona jest
debata nad tym raportem, Przewodniczący Rady dopuszcza do głosu formalnie zgłoszonych mieszkańców Gminy
po otwarciu dyskusji, w pierwszej kolejności, przed wystąpieniami radnych.
§ 29. Przewodniczący Rady może, po uprzednim ostrzeżeniu, nakazać opuszczenie sali obrad osobom spośród
publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji.
Fakt ten odnotowuje się w protokole.
§ 30. Obsługę administracyjno-techniczną sesji Rady Gminy, polegającą w szczególności na:
1) sporządzeniu zawiadomień o sesji dla radnych i gości zaproszonych oraz dostarczenie adresatom,
2) przygotowaniu materiałów na sesję, w tym projektów uchwał i ich dostarczenie radnym,
3) przygotowaniu sali obrad oraz jej wyposażenia adekwatnie do przewidywanego porządku obrad,
4) sporządzeniu dokumentacji, w tym protokołu z obrad,
5) sporządzeniu uchwał podjętych na sesji
– zapewnia Wójt Gminy.
§ 31. 1. Z przebiegu sesji Rady Gminy sporządza się protokół.
2. Protokół powinien odzwierciedlać chronologiczny przebieg sesji i zawierać w szczególności:
1) numer, datę i miejsce odbycia sesji, ze wskazaniem godziny jej otwarcia i zamknięcia,
2) oświadczenia Przewodniczącego Rady dotyczące prawomocności obrad, złożone w oparciu o listę obecności
podpisaną przez radnych,
3) stwierdzenie Przewodniczącego Rady o prawidłowości zwołania sesji oraz zgłoszone przez radnych uwagi
w tym zakresie,
4) odnotowanie faktu sporządzenia protokołu z poprzedniej sesji,
5) porządek obrad, w tym opis sposobu dokonania ewentualnych zmian w porządku obrad, okoliczności
odroczenia bądź zamknięcia sesji,
6) określenie wniesionych pod obrady projektów uchwał ze wskazaniem wnioskodawców,
7) treść zgłoszonych wniosków ze wskazaniem wnioskodawców,
8) wskazanie osób zabierających głos w dyskusji,
9) informacja o podjętych uchwałach,
10) przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby radnych obecnych na sali w trakcie głosowania oraz sumy
głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”,
11) inne istotne fakty mogące mieć wpływ na ocenę ważności przebiegu sesji i podjęte uchwały,
12) nazwisko i imię oraz funkcję przewodniczącego obrad,
13) nazwisko i imię oraz stanowisko służbowe osób sporządzających protokół.
§ 32. 1. Do protokołu, o którym mowa w § 31 dołącza się:
1) listę obecności radnych,
2) komplet materiałów dostarczonych radnym wraz z powiadomieniem o sesji oraz innych materiałów
dostarczonych radnym, związanych z przebiegiem sesji,

3) teksty przyjętych przez Radę Gminy uchwał,
4) złożone na piśmie usprawiedliwienia osób nieobecnych,
5) oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego Rady,
6) wykaz głosowań zawierający określenie sprawy w jakiej głosowanie było przeprowadzone oraz imienny wykaz
radnych, ze wskazaniem sposobu głosowania przez radnego tzn. czy opowiedział się „za” uchwałą,
kandydaturą lub wnioskiem, był „przeciw” czy „wstrzymał się” od głosu,
7) dokumentację wytworzoną w związku z przeprowadzeniem głosowania tajnego (karty do głosowania, protokół
z obliczenia głosów i ustalenia wyników głosowania),
8) inne dokumenty wytworzone w związku z protokołowaną sesją.
2. Uchwały podjęte na sesji Przewodniczący Rady przekazuje niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia
zakończenia sesji, Wójtowi Gminy. Wyciągi z protokołu doręcza się gminnym jednostkom organizacyjnym, które
o nie wystąpią lub dotyczą ich działalności.
§ 33. 1. Uchwały o których mowa w § 15 ust. 1, a także deklaracje, oświadczenia, apele i opinie o których
mowa w § 15 ust. 2 są sporządzane w formie odrębnych dokumentów.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowień proceduralnych.
§ 34. 1. Elementy uchwały, o której mowa w § 15 ust. 1:
1) tytuł, w skład którego wchodzi:
a) nazwa aktu prawnego (uchwała),
b) numer, na który składa się numer kolejny sesji w kadencji (cyfra rzymska), kolejny numer uchwały
w kadencji (cyfra arabska) i rok podjęcia uchwały,
c) nazwa organu, który uchwałę wydał,
d) data podjęcia (głosowania),
e) krótkie określenie przedmiotu uchwały,
2) podstawa prawna, ze wskazaniem miejsca jej publikacji
– mają charakter techniczno-organizacyjny i nie podlegają zatwierdzeniu w głosowaniu na sesji.
2. Zatwierdzenia w głosowaniu nie wymaga również korekta eliminująca z podjętej uchwały oczywiste błędy,
w tym w szczególności: oczywiste omyłki pisarskie, błędy ortograficzne, rachunkowe, błędy w numeracji
jednostek systematyzacyjnych, zmiana formy graficznej szkiców, tabel, jeżeli ich korekta nie spowoduje zmiany
skutków prawnych, które uchwała miała wywołać w wersji uchwalonej.
§ 35. 1. Ostateczną treść projektu uchwały oraz wniosku, z wyjątkiem wniosku formalnego, redaguje
i przedstawia przed głosowaniem Przewodniczący Rady.
2. Przewodniczący Rady, przed poddaniem wniosku pod głosowanie, precyzuje i ogłasza zebranym
proponowaną treść w taki sposób, aby wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.
3. Przy braku sprzeciwu ze strony radnych, Przewodniczący Rady, przed głosowaniem, może wskazać
odpowiedni dokument zawierający treść projektu uchwały bądź wniosku, bez jego odczytywania.
§ 36. Przewodniczący Rady, przed rozpoczęciem głosowania na sesji stwierdza, czy jest spełniony wymóg
kworum, tj. czy na sali obrad jest obecnych co najmniej 8 radnych.
§ 37. 1. Radny, głosując za pomocą urządzenia umożliwiającego sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu
głosowania, opowiada się „za” uchwałą, kandydaturą lub wnioskiem, jest „przeciw”, czy – o ile jest to
dopuszczalne w procedurze danego głosowania – „wstrzymuje się od głosu”, dodatkowo sygnalizując sposób
głosowania poprzez podniesienie ręki.
2. Głosowanie imienne odbywa się w taki sposób, że radny, po wywołaniu kolejno z listy przez
Przewodniczącego Rady, wypowiada się, czy jest „za” uchwałą, kandydaturą lub wnioskiem, czy jest „przeciw”,
czy – o ile jest to dopuszczalne w procedurze danego głosowania -,,wstrzymuje się od głosu”.

3. Rada Gminy może postanowić, iż głosowanie jawne zostanie przeprowadzone przy użyciu imiennie
podpisanych kart do głosowania.
4. Wyniki głosowania jawnego, bezpośrednio po głosowaniu, ogłasza Przewodniczący Rady.
§ 38. 1. Głosowanie tajne na sesji przeprowadza się przy pomocy odpowiednio przygotowanych kart do
głosowania (zgodnie z ustalonym każdorazowo przez Radę Gminy sposobem głosowania).
2. Spełnienie warunku tajności polega na zapewnieniu radnemu możliwości dyskretnego oddania głosu bez
wglądu innych osób.
3. Głosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna.
4. Komisja skrutacyjna, przed przystąpieniem do głosowania, objaśnia radnym sposób głosowania, w tym
szczególnie sposób wypełnienia karty do głosowania i przeprowadza je, wyczytując kolejno nazwiska radnych
z listy obecności, którzy następnie wrzucają do urny otrzymane wcześniej karty do głosowania.
5. Po przeliczeniu głosów przez komisję skrutacyjną, przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytuje protokół
z przeprowadzonego głosowania, zawierający wyniki głosowania.
§ 39. 1. Głosowanie zwykłą większością głosów polega na wyborze, bądź zatwierdzeniu kandydatury lub
wniosku, który uzyskał największą liczbę głosów. Zgodnie z definicją legalną głosami są głosy „za”, „przeciw” lub
„wstrzymujące się” oddane podczas głosowania w sposób zgodny z ustawą.
2. Wyróżnia się następujące większości głosów: zwykła większość i bezwzględna większość.
3. W przypadku głosowania nad uchwałą albo w wyborach, w których zgłoszono jedną kandydaturę, bądź
jeden wniosek – wybór lub zatwierdzenie następuje wówczas, gdy głosów „za” uchwałą, kandydaturą lub
wnioskiem jest więcej niż „przeciw”.
4. Zwykła większość głosów to po prostu stosunek ważnie oddanych głosów „za” do głosów „przeciw”.
A więc za daną uchwałą większość opowiada się „za” niż „przeciw”. Nie uwzględnia się tutaj głosów
„wstrzymujących się”.Przy równej liczbie głosów „za” i „przeciw” uchwała lub wniosek nie jest podjęty.
5. Głosowanie bezwzględną większością głosów polega na wyborze bądź zatwierdzeniu kandydatury, uchwały
lub wniosku, który otrzymał więcej głosów „za” niż połowa, a więc 50% głosów plus jeden głos więcej, głosów
oddanych. W tej większości uwzględnia się głosy „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”.
6. Dopuszcza się reasumpcję głosowania tylko w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przebiegu
głosowania, obliczenia jego wyników lub wprowadzenia Radnych w błąd co do sposobu głosowania.
§ 40. W przypadku głosowania w sprawie wyboru lub powołania osób, Przewodniczący Rady, przed
zamknięciem listy kandydatów pyta każdego z kandydatów, czy wyraża zgodę na kandydowanie. Po otrzymaniu
odpowiedzi poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów (lub ogłasza zakończenie zgłaszania
kandydatów) i zarządza głosowanie. Zgoda kandydata może być wyrażona na piśmie lub w inny, niebudzący
wątpliwości sposób.
Rozdział 3.
Zasady działania klubów radnych
§ 41. 1. Radni mogą tworzyć kluby radnych.
2. Klub radnych rozpoczyna działalność z chwilą podania przez osobę reprezentującą klub lub osobę
upoważnioną przez klub informacji na sesji Rady Gminy lub na piśmie złożonym do Przewodniczącego Rady
o składzie osobowym klubu, jego nazwie oraz zasadach reprezentacji.
3. Wystąpienie radnego z klubu radnych następuje z chwilą jednostronnego oświadczenia woli radnego
o wystąpieniu z klubu lub oświadczenia woli o niewyrażeniu zgody na przyjęte przez klub zasady reprezentacji
klubu.
§ 42. Wójt Gminy udostępnia klubowi radnych pomieszczenia wyposażone w odpowiedni sprzęt biurowy
i materiały biurowe, w celu organizacji i odbywania spotkań i narad na terenie Urzędu Gminy, jeżeli tematem tych
spotkań i narad są sprawy związane z działalnością i zadaniami Rady Gminy.

DZIAŁ IV.
Komisje Rady Gminy
Rozdział 1.
Komisje stałe i doraźne
§ 43. 1. Komisje rady podejmują i realizują przedsięwzięcia objęte właściwością Rady Gminy, które służą
wykonywaniu jej zadań, zgodnie z ustalonym w uchwale ich przedmiotem działania, a w szczególności opiniują
projekty uchwał Rady Gminy.
2. Sprawy do rozpatrzenia przez komisje kieruje Przewodniczący Rady lub Wójt Gminy, z zastrzeżeniem
§ 45 ust. l pkt 2.
3. Rada Gminy powołuje następujące komisje stałe:
1) Komisję Rewizyjną;
2) Komisję Skarg, Wniosków i Petycji;
3) Komisję Budżetu, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych;
4) Komisję Oświaty, Kultury Zdrowia, Sportu i Bezpieczeństwa Publicznego.
4. Radny zobowiązany jest być członkiem co najmniej jednej komisji stałej.
5. Radny może być członkiem co najwyżej dwóch komisji stałych.
6. Komisje liczą od 3-5 członków, z tym, że w skład komisji, o których mowa w § 43 ust. 3 pkt 1 i 2 wchodzą
przedstawiciele wszystkich klubów.
§ 44. 1. Komisja rady, wyjątkowo może odbywać posiedzenia wspólnie z innymi komisjami, z zastrzeżeniem
§ 45. Sposób prowadzenia wspólnego posiedzenia nie może naruszać autonomii komisji, które biorą udział we
wspólnym posiedzeniu.
2. Komisja rady może z własnej inicjatywy podejmować współpracę z komisjami rad innych jednostek
samorządu terytorialnego, a nadto z organizacjami społecznymi i zawodowymi, o ile jest to związane z realizacją
jej zadań.
§ 45. 1. Pracami komisji rady kieruje jej przewodniczący, powoływany i odwoływany przez komisję rady. Do
zadań przewodniczącego komisji należy w szczególności:
1) ustalenie, w porozumieniu z Przewodniczącym Rady porządku obrad, terminu oraz zwołanie posiedzenia
komisji;
2) wnoszenie, podczas posiedzenia komisji, o ujęcie w porządku obrad spraw pozostających w zakresie działania
komisji;
3) zapewnienie przygotowania oraz dostarczenia członkom komisji niezbędnych materiałów;
4) ustalenie listy gości zaproszonych na posiedzenie komisji rady.
2. W przypadku nieobecności lub niemożności pełnienia funkcji przez przewodniczącego komisji rady, jej
pracami kieruje zastępca przewodniczącego, powoływany i odwoływany przez komisję rady.
3. W przypadku nieobecności przewodniczącego komisji rady i jego zastępcy na posiedzeniu komisji, obradom
przewodniczy wybrany w głosowaniu członek komisji. Do czasu wyboru przewodniczącego obrad w głosowaniu,
obrady prowadzi najstarszy wiekiem członek komisji, który wyrazi na to zgodę.
4. Do Komisji rady § 30 stosuje się odpowiednio.
5. Komisja rady obraduje na posiedzeniach, przy obecności co najmniej połowy składu komisji.
6. Szczegółowe zasady działania, w tym odbywania posiedzeń, obradowania, powoływania podkomisji
i zespołów, komisja rady ustala we własnym zakresie, działając w porozumieniu z Przewodniczącym Rady, a w
przypadku nieustalenia tych zasad stosuje odpowiednie przepisy Statutu Gminy.
7. Z przebiegu posiedzenia komisji rady sporządza się protokół § 31 ust. 2 pkt 1 i 5-13 oraz § 32 ust. 1 pkt 1,
6 i 8 stosuje się odpowiednio.

§ 46. 1. Przewodniczący komisji doraźnej sprawozdanie składa Radzie Gminy po zakończeniu realizacji
powierzonych jej zadań chyba, że ustalenia dokonane w ramach działalności komisji uzasadniają wcześniejsze
złożenie informacji na sesji Rady Gminy.
2. Przewodniczący Rady może polecić przewodniczącemu komisji rady zwołanie posiedzenia komisji, jak
również złożenie na sesji Rady Gminy sprawozdania z jej działalności.
§ 47. Opinie i wnioski komisji rady przyjmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
Rozdział 2.
Komisja rewizyjna
§ 48. Do zadań Komisji rewizyjnej należy:
1) na zlecenie i w zakresie określonym przez Radę Gminy dokonywanie kontroli działalności Wójta Gminy,
gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy;
2) rozpatrzenie:
a) sprawozdania finansowego,
b) sprawozdania z wykonania budżetu Gminy sporządzonego na podstawie danych ewidencji księgowej
budżetu,
c) informacji o stanie mienia Gminy
– oraz zaopiniowanie wykonania budżetu Gminy i przedstawienie Radzie Gminy stanowiska i wniosku
w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy;
3) przed złożeniem wniosku, o którym mowa w pkt 2, Komisja może podjąć czynności kontrolne w zakresie
gospodarki finansowej Gminy
§ 49. Komisja rewizyjna lub zespół kontrolny, o którym mowa w § 52 ust. 3, w związku z wykonywaną
działalnością w jednostce kontrolowanej ma prawo do:
1) wstępu na jej teren,
2) żądania od kierownika jednostki kontrolowanej uzyskania informacji i materiałów,
3) wykonywania kserokopii i innych dowodów,
4) żądania od pracowników wyjaśnień pisemnych lub ustnych do protokołu.
§ 50. 1. Przewodniczący Komisji rewizyjnej zwołuje posiedzenia komisji oraz kieruje jej pracą. Przepisy
§ 16 dotyczące zwołania sesji Rady Gminy stosuje się odpowiednio, z wyjątkiem terminów.
2. Podczas nieobecności przewodniczącego Komisji rewizyjnej lub niemożności sprawowania przez niego
swojej funkcji, czynności tych dokonuje zastępca przewodniczącego komisji.
§ 51. 1. Kierownik jednostki kontrolowanej zapewnia Komisji rewizyjnej niezbędne warunki technicznoorganizacyjne
do prowadzenia kontroli.
2. Komisja rewizyjna, prowadząc czynności kontrolne, nie może w istotny sposób naruszać obowiązującego
w kontrolowanej jednostce porządku pracy.
§ 52. 1. Komisja rewizyjna obraduje na posiedzeniach, przy obecności co najmniej połowy składu komisji.
2. Opinie i wnioski Komisji rewizyjnej przyjmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
3. Do przeprowadzenia określonych czynności kontrolnych przewodniczący Komisji rewizyjnej może
wyznaczyć zespół kontrolny, składający się z członków Komisji rewizyjnej.
4. Przewodniczący Rady wydaje członkom Komisji rewizyjnej imienne upoważnienia do przeprowadzenia
kontroli, określając zakres i przedmiot kontroli. Upoważnienie podlega okazaniu kierownikowi jednostki
kontrolowanej.
§ 53. 1. Z przebiegu posiedzenia Komisji rewizyjnej sporządza się protokół. § 31 ust. 2 pkt 1 i 5-13 oraz
32 ust. 1 pkt 1, 6 i 8 stosuje się odpowiednio.

2. Niezależnie od protokołu z posiedzenia, Komisja rewizyjna (zespół kontrolny) sporządza protokół
z przebiegu kontroli, który podpisują wszyscy członkowie Komisji rewizyjnej (zespołu kontrolnego) biorący udział
w czynnościach kontrolnych.
3. Protokół z przebiegu kontroli ujmuje fakty służące do oceny jednostki kontrolowanej, w tym szczególnie
określa:
1) nazwę i adres jednostki,
2) imię i nazwisko kierownika,
3) imiona i nazwiska osób kontrolujących,
4) przedmiot kontroli,
5) czas trwania kontroli,
6) ustalenia faktyczne,
7) stwierdzone uchybienia oraz nieprawidłowości,
8) stanowisko Komisji rewizyjnej.
4. Do protokołu można załączyć wykorzystane informacje, oświadczenia, materiały lub inne dowody.
5. Kierownik jednostki kontrolowanej może wnieść uwagi do protokołu z przebiegu kontroli oraz odnieść się
do stwierdzonych nieprawidłowości w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. Komisja rewizyjna do uwag
zgłoszonych przez kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej może odnieść się na piśmie lub w protokole,
o którym mowa w ust. 1.
§ 54. 1. Rezygnacja, odwołanie członka Komisji rewizyjnej lub utrata przez niego mandatu radnego
nie przerywa prowadzonych czynności, chyba że skład Komisji rewizyjnej zmniejszy się do liczby mniejszej niż
trzy osoby.
2. W przypadku, gdy klub radnych, który utracił swojego przedstawiciela w Komisji rewizyjnej, złoży wniosek
o przerwanie prowadzonych czynności, wskazując jednocześnie innego przedstawiciela klubu do jej składu,
czynności Komisji rewizyjnej ulegają przerwaniu do czasu uzupełnienia składu komisji.
§ 55. 1. Przewodniczącego Komisji rewizyjnej powołuje Rada Gminy.
2. Komisja rewizyjna wybiera zastępcę przewodniczącego spośród swoich członków, na posiedzeniu komisji.
§ 56. 1. Rada Gminy uchwala plan pracy Komisji rewizyjnej na rok kalendarzowy w I kwartale tego roku.
2. Plan pracy zawiera:
1) terminy i zagadnienia odbywanych posiedzeń,
2) terminy, zakres planowanych kontroli oraz wykaz jednostek, które zostaną poddane kontroli.
3. Zatwierdzony plan pracy stanowi jednocześnie zlecenie dla Komisji rewizyjnej, o którym mowa w § 48 pkt
1.
§ 57. W I kwartale roku kalendarzowego lub po upływie okresu, na który Rada Gminy zatwierdziła plan pracy
Komisji rewizyjnej, przewodniczący komisji składa na sesji Rady Gminy sprawozdanie z jej działalności.
§ 58. 1. Stanowisko Komisji rewizyjnej, o którym mowa w § 53 ust. 3 pkt 8, podlega zatwierdzeniu przez Radę
Gminy.
2. Przewodniczący Komisji rewizyjnej, najpóźniej na 14 dni przed terminem przedstawienia protokołu
z przebiegu kontroli, na sesji Rady Gminy przekazuje Wójtowi Gminy i kierownikowi kontrolowanej gminnej
jednostki organizacyjnej do wglądu dokumenty, o których mowa w § 53, dotyczące tej kontroli.
§ 59. Wójt Gminy albo kierownik gminnej jednostki organizacyjnej, w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia
stanowiska, o którym mowa w § 58 ust. 1, informuje Radę Gminy o działaniach podjętych w związku z jej
stanowiskiem.

Rozdział 3.
Komisja skarg, wniosków i petycji
§ 60. 1. Do zadań Komisji skarg, wniosków i petycji należy analiza i opiniowanie skierowanych do Rady
Gminy:
1) skarg na działalność Wójta Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych,
2) wniosków,
3) petycji składanych przez obywateli.
2. Komisja skarg, wniosków i petycji może przyjmować do protokołu skargi i wnioski wnoszone do Rady
Gminy ustnie.
§ 61. Jeżeli Komisja skarg, wniosków i petycji uzna, że Rada Gminy nie jest właściwa do rozpatrzenia skargi,
wniosku lub petycji złożonej przez obywateli, Przewodniczący Rady niezwłocznie wskazuje właściwy organ albo
przekazuje ją właściwemu organowi, o czym powiadamia Radę Gminy oraz odpowiednio skarżącego,
wnioskodawcę lub autora petycji.
§ 62. 1. Z przebiegu posiedzenia Komisji skarg, wniosków i petycji sporządza się protokół. § 31 ust. 2 pkt 1 i 5-
13 oraz § 32 ust. 1 pkt 1, 6 i 8 stosuje się odpowiednio.
2. Komisja skarg, wniosków i petycji, badając sprawę i prowadząc postępowanie wyjaśniające w związku ze
złożoną skargą, wnioskiem lub petycją, może:
1) wystąpić do Wójta Gminy albo do właściwego kierownika gminnej jednostki organizacyjnej z wnioskiem
o zajęcie stanowiska,
2) zebrać materiały, informacje i wyjaśnienia,
3) przeprowadzić czynności kontrolne. § 49, 51, 52 i 53 stosuje się odpowiednio.
3. Komisja skarg, wniosków i petycji, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, o którym mowa
w ust. 2, wydaje opinię w formie uchwały przyjętej w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów oraz
przekazuje ją Przewodniczącemu Rady.
§ 63. 1. Komisja skarg, wniosków i petycji obraduje na posiedzeniach, przy obecności co najmniej połowy
składu komisji.
2. Przewodniczący Komisji skarg, wniosków i petycji zwołuje posiedzenie niezwłocznie, nie później niż
w terminie 7 dni od dnia wpływu skargi, wniosku lub petycji oraz kieruje jej pracami. Przepisy § 16 dotyczące
zwoływania Rady Gminy stosuje się odpowiednio, z wyjątkiem terminów.
3. Podczas nieobecności przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji lub niemożności sprawowania
przez niego swojej funkcji, czynności tych dokonuje zastępca przewodniczącego komisji.
§ 64. Rezygnacja, odwołanie członka Komisji skarg, wniosków i petycji lub utrata przez niego mandatu
radnego nie przerywa prowadzonych czynności, chyba że skład Komisji zmniejszy się do liczby mniejszej niż trzy
osoby. W przypadku, gdy klub radnych, który utracił swojego przedstawiciela w komisji złoży wniosek
o przerwanie czynności wskazując jednocześnie innego przedstawiciela klubu do jej składu, czynności komisji
ulegają przerwaniu do czasu uzupełnienia składu komisji.
§ 65. 1. Przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji powołuje Rada Gminy.
2. Komisja skarg, wniosków i petycji wybiera zastępcę przewodniczącego spośród swoich członków, na
posiedzeniu komisji.
§ 66. W I kwartale roku kalendarzowego, przewodniczący Komisji skarg, wniosków i petycji składa na sesji
Rady Gminy sprawozdanie z jej działalności.
DZIAŁ V.
Tryb pracy Wójta Gminy
§ 67. Wójt Gminy wykonuje:
1) uchwały Rady Gminy,
2) jemu przypisane zadania i kompetencje,

3) zadania powierzone, o ile ich wykonanie – na mocy przepisów prawa – należą do niego,
4) inne zadania określone ustawami i niniejszym Statutem Gminy.
§ 68. Wójt Gminy uczestniczy w sesjach Rady Gminy.
§ 69. Wójt Gminy uczestniczy w posiedzeniach Komisji rady w razie potrzeb.
DZIAŁ VI.
Jednostki pomocnicze Gminy
§ 70. 1. Rada Gminy może tworzyć jednostki pomocnicze z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej
20% mieszkańców zamieszkałych na obszarze obejmującym zakres działania powoływanej jednostki,
posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.
2. Jednostka pomocnicza, o której mowa w ust. 1 może powstać na wyodrębnionej, zamieszkałej przez co
najmniej 50 mieszkańców, jednorodnej, ze względu na układ urbanistyczny, części Gminy.
3. Elementem obligatoryjnym, poddawanym konsultacjom społecznym zarządzonym w sprawie powołania
jednostki pomocniczej, jest proponowany obszar Gminy, na którym jednostka pomocnicza ma funkcjonować oraz
projekt statutu.
4. Zasady określone w ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do łączenia, podziału i znoszenia jednostek
pomocniczych.
5. Wykaz jednostek pomocniczych utworzonych w Gminie stanowi załącznik 3.
§ 71. Jednostki pomocnicze, o których mowa w § 70 nie prowadzą gospodarki finansowej w ramach budżetu
gminy.
§ 72. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej Gminy może zabierać głos na sesji Rady
Gminy i posiedzeniach komisji rady, w sprawach dotyczących jednostki pomocniczej, na zasadach właściwych dla
radnego Gminy.
DZIAŁ VII.
Zasady dostępu i korzystania z dokumentów wytworzonych przez organy gminy w ramach wykonywaia
zadań publicznych
§ 73. 1. Zawiadomienie o miejscu, terminie i porządku obrad Rady Gminy oraz komisji rady podaje się do
wiadomości mieszkańców w formie komunikatu, najpóźniej na 3 dni przed sesją lub posiedzeniem komisji rady,
w sposób zwyczajowo przyjęty, w tym na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na stronach Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu Gminy. W przypadku Komisji skarg, wniosków i petycji oraz komisji doraźnych
komunikat może nie zawierać porządku obrad.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin, o którym mowa w ust. 1, może ulec skróceniu.
3. Podczas posiedzenia na sali obrad może być obecna publiczność, która zajmuje wyznaczone w tym celu
miejsca.
4. Informacja, o której mowa w ust. 1 zawiera adres strony internetowej, na której będzie transmitowany obraz
i dźwięk z obrad Rady Gminy oraz adres strony internetowej, na której udostępniany będzie archiwalny zapis
obrazu i dźwięku z obrad Rady Gminy.
§ 74. 1. Dostęp do dokumentów obejmuje prawo do wglądu do dokumentacji oraz sporządzania odpisów
i notatek, z zastrzeżeniem § 75.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:
1) sporządzone protokoły z sesji Rady Gminy,
2) sporządzone protokoły z posiedzeń komisji rady,
3) rejestr uchwał wraz z podjętymi uchwałami Rady Gminy,
4) rejestr wniosków i opinii komisji rady wraz z treścią wniosków i opinii,
5) rejestr interpelacji i wniosków radnych wraz z ich treścią i udzielonymi odpowiedziami,
6) rejestr zarządzeń wraz z zarządzeniami Wójta Gminy.

3. Dostęp do dokumentów obejmuje również dokumenty przechowywane w archiwum Urzędu Gminy.
§ 75. 1. Wgląd do dokumentacji oraz sporządzanie z nich odpisów i notatek odbywa się w obecności
pracownika właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Gminy.
2. Sporządzanie odpisów i notatek może polegać na wykonaniu lub uzyskaniu kopii. Zasady sporządzania
kopii ustala Wójt Gminy, uwzględniając warunki organizacyjne Urzędu Gminy oraz ponoszone z tego tytułu
koszty.
DZIAŁ VIII.
Przepisy końcowe
§ 76. Traci moc uchwała Nr I/3/2003 Rady Gminy Markusy z dnia 27 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia
statutu Gminy Markusy (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2014 r., poz. 3301)
§ 77. 1. Niniejsza uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-
Mazurskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-tu dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Marek Kalinowski

Załącznik nr 1 do Statutu Gminy Markusy
Załącznik nr 2 do Statutu Gminy Markusy.
Wykaz i forma prowadzenia jednostek organizacyjnych:
I. Jednostki budżetowe :
1. Urząd Gminy w Markusach,
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach,
3. Szkoła Podstawowa w Zwierznie,
4. Szkoła Podstawowa w Żurawcu.
II. Jednostki posiadające osobowość prawną, których organem założycielskim jest Rada
Gminy.
1. Biblioteka Publiczna Gminy Markusy
Załącznik nr 3 do Statutu Gminy Markusy
Wykaz jednostek pomocniczych utworzonych w Gminie:
1. Sołectwo Balewo
2. Sołectwo Brudzędy i Stare Dolno
3. Sołectwo Dzierzgonka
4. Sołectwo Jezioro
5. Sołectwo Kępniewo
6. Sołectwo Krzewsk
7. Sołectwo Markusy
8. Sołectwo Nowe Dolno
9. Sołectwo Rachowo
10. Sołectwo Stankowo i Topolno Małe
11. Sołectwo Stalewo
12. Sołectwo Węgle – Żukowo
13. Sołectwo Wiśniewo
14. Sołectwo Zwierzno
15. Sołectwo Zwierzeńskie Pole
16. Sołectwo Złotnica
17. Sołectwo Żółwiniec i Jurandowo
18. Sołectwo Żurawiec

Skip to content