Polska Cyfrowa

Gmina Markusy złożyła wniosek o przyznanie Grantu w konkursie „Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” organizowanym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC). Obecnie wniosek znajduje się w trakcie oceny formalno-merytorycznej i zgodnie z Regulaminem Konkursu Grantowego, CPPC zwróciło się do Gminy Markusy o uzupełnienie danych opartych na dotychczas złożonych  przez rodziców/opiekunów prawnych lub osoby pełnoletnie oświadczeniach.

W związku z powyższym w celu weryfikacji poprawności danych zawartych w ww. oświadczeniach, zwracam się z prośbą o dostarczenie kopii dokumentacji potwierdzającej zatrudnienie krewnego w linii prostej, w zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej (PPGR) (świadectwo pracy, umowa o pracę, zaświadczenie z ZUS, legitymacja ubezpieczeniowa, książeczka zdrowia lub inne dokumenty wystawione przez instytucje organów publicznych).

Potwierdzenie pokrewieństwa w linii prostej, dlatego prosimy o odpisy (kopie) aktu małżeństwa, urodzenia, ślubu bądź np. ksero starych dowodów osobistych, w których są informacje o dzieciach.

Potwierdzenie nieotrzymania na własność lub w drodze użyczenia sprzętu komputerowego w roku 2020 lub 2021 zakupionego z środków publicznych np. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W załączeniu druk (DO POBRANIA) potwierdzenia przez szkołę – muszą je dostarczyć tylko rodzice uczniów lub uczniowie (powyżej 18 roku życia) szkół innych niż Szkoła Podstawowa w Zwierznie i Szkoła Podstawowa w Żurawcu, które przygotowują potwierdzenie zbiorowe.

Przypominamy jednocześnie, że zakup sprzętu komputerowego odbędzie się wyłącznie po zakwalifikowaniu się Gminy Markusy do uczestnictwa w programie i wyłonieniu Wykonawcy odpowiedzialnego za realizację zadania.

Dokumentację należy uzupełnić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 grudnia br. w jednej z następujących form:

   drogą elektroniczną (skan/zdjęcie dokumentu) na adres: markusy@data.pl

   faxem na numer: 55-239 43 52

   osobiście w Urzędzie Gminy Markusy

   tradycyjną pocztą na adres podany poniżej (decyduje data wpływu do Urzędu):

W celu usprawnienia weryfikacji poprawności danych, należy załączyć do dostarczonych kopii dokumentów adnotację zawierającą takie dane jak: imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego lub osoby pełnoletniej, która składała oświadczenie oraz dane dziecka (dzieci), którego oświadczenie dotyczy.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr .

Poniżej informacja z Programu Cyfrowa Gmina, która dotarła do Urzędu Gminy po złożeniu przez Urząd wniosku, czyli w trakcie trwania procedur konkursowych ….

„Uwagi weryfikatora do całego wniosku

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że złożone przez Państwa dokumenty zostały przekazane do oceny w ramach przeprowadzonego naboru dla konkursu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”. Z uwagi na konieczność doprecyzowania niezbędnych informacji umożliwiających przeprowadzenie oceny formalno-merytorycznej informujemy, że złożona przez Państwa dokumentacja wymaga uzupełnienia. Uprzejmie prosimy, z uwzględnieniem zapisów w § 4 ust. 14 Regulaminu konkursu, o dokonanie weryfikacji poprawności danych w złożonych oświadczeniach przez opiekunów prawnych oraz osoby pełnoletnie składające oświadczenie we własnym imieniu…. Jednocześnie należy pamiętać, że złożone oświadczenia podlegające weryfikacji zgodnie z § 4 ust. 14 Regulaminu konkursu, uznaje się za prawidłowo potwierdzone przez wnioskujących w przypadku udokumentowania ich następującymi dokumentami: zaświadczeniami lub innymi dokumentami wystawionymi przez instytucje organów publicznych. Informacje takie jak zeznania osób fizycznych, nie stanowią podstawy do uznania prawidłowego poświadczenia zatrudnienia w PGR. W związku z powyższym prosimy tu o szczególną uwagę przy sprawdzaniu przez Państwa dokumentów.”

Pobierz załącznik – druk potwierdzenia nieotrzymania na własność lub w drodze użyczenia sprzętu komputerowego w roku 2020 lub 2021 zakupionego ze środków publicznych.

Wójt Gminy Markusy

Dorota Wasik

Pliki do pobrania

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
doc Zalacznik 11 KB 309
Skip to content