Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.

W związku z zapisami art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO  I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Gmina Markusy. Obsługę Gminy Markusy prowadzi Urząd Gminy w Markusach. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (Wójt Gminy) powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD) p. Piotra Stróżka.  Z IOD można kontaktować się pod adresem mail sekretarz@markusy.prohost.pl .

Do zakresu działania samorządu gminy należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze gminnym, niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej. Gmina Markusy gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz Statutu Gminy, a w szczególności z ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2018.130). Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Gminy.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są wyłącznie przepisy prawa  (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych).

Dane osobowe przetwarzane przez Gminę Markusy przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2017.1257 z późn. zm.)  i ustawę z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j.Dz.U.2018.217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość: dostępu do danych osobowych jej dotyczących, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na jego adres lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres markusy@data.pl. Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych. W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Urzędzie Gminy w Markusach, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy lub realizacji usługi.

O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez stanowiska  merytoryczne Urzędu Gminy w Markusach. Administrator nie przetwarza Państwa danych osobowych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Deklaracja dostępności cyfrowej i architektonicznej

Urząd Gminy w Markusach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Markusach.

Data publikacji strony internetowej: 2012-06-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-10

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

– filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

– część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

– brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

– brak opisów alternatywnych dla zdjęć i obrazków,

– brak audio deskrypcji dla publikowanych materiałów,

– część dokumentów *.pdf została opublikowana bez warstwy tekstowej,

– linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-01

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Zmiana rozmiaru strony

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.

Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

Firefox, Chrome, Internet Explorer:

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok

[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

Opera:

[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok

[-] aby pomniejszyć widok

Możliwość głosowego odtworzenia zawartości treści artykułów na stronie internetowej

Przeglądarka Firefox – należy zainstalować wtyczkę przeglądarki pobraną z adresu https://addons.mozilla.org/pl/firefox/addon/read-aloud/ , a następnie zaznaczyć tekst do odtworzenia i prawym klawiszem myszy na zaznaczonym tekście wywołać menu z poleceniem głosowego odtworzenia tekstu. Wymagane słuchawki lub głośniki.

Przeglądarka Chrome – należy zainstalować wtyczkę przeglądarki pobraną z adresu https://chrome.google.com/webstore/detail/selection-reader-text-to/fdffijlhedcdiblbingmagmdnokokgbi/related?hl=pl , a następnie zaznaczyć tekst do odtworzenia i prawym klawiszem myszy na zaznaczonym tekście wywołać menu z poleceniem głosowego odtworzenia tekstu. Wymagane słuchawki lub głośniki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Włodzimierz Ruciński

E-mail: admin@markusy.prohost.pl

Telefon: 503 449 365

Każdy ma prawo:

zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Wójt Gminy Markusy

Adres: Markusy 82

82-325 Markusy

E-mail: markusy@data.pl

Telefon: 55 239-43-51

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy w Markusach położony jest w centrum miejscowości Markusy ( naprzeciwko budynku poczty).

Do budynku prowadzą schody. W obiekcie brak wind.

Budynek nie posiada podjazdu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Na paterze budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Osoby chcące skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego mogą zgłosić taką potrzebę (co najmniej 3 dni przed planowaną wizytą) do sekretariatu urzędu.

Piotr Stróżek

Sekretarz Gminy Markusy

Skip to content