OGŁOSZENIE w sprawie przystąpienia do opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Markusy na lata 2025-2034”

Uchwałą Nr I N/1/2024 Rady Gminy Markusy z dnia 28 marca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. 2024 poz. 1888), rozpoczęliśmy proces opracowania nowej „Strategii Rozwoju” dla naszej Gminy.

Dotychczas funkcjonujący dokument strategiczny, określający długofalowy rozwój Naszej Gminy, stał się nieaktualny. W ostatnich latach zaistniały zmiany prawne, w szczególności w wymiarze zasad prowadzenia polityki rozwoju, a także pojawiły się nowe wyzwania i cele rozwojowe, nowe problemy, potrzeby i oczekiwania mieszkańców oraz innych interesariuszy. Zmiany zaszły również na poziomie dokumentów strategicznych szczebla krajowego i regionalnego, skąd potrzeba powiązania celów i zadań gminy z wyznaczonymi priorytetami zawartymi w dokumentach nadrzędnych.

Sporządzenie nowej „Strategii rozwoju” pozwoli na identyfikację najważniejszych wyzwań i sformułowanie kierunków rozwoju na najbliższe lata (horyzont czasowy 2034 r.). Dokument wpisywać się będzie w nowy system planowania przestrzennego w Polsce (powiązanie polityki rozwoju, w tym jej wymiaru przestrzennego, z planami ogólnymi zagospodarowania przestrzennego). Ponadto „Strategia rozwoju” stanowić będzie narzędzie do pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym środków finansowych Unii Europejskiej.

Istotnym w procesie formułowania założeń strategicznego rozwoju jest poznanie opinii i potrzeb mieszkańców oraz przedsiębiorców i organizacji działających na terenie Gminy. W związku
z powyższym zachęcamy Państwa do udziału w sporządzaniu dokumentu, poprzez wypełnienie poniższej ankiety, w terminie do 20 maja 2024 r.

Ankietę można wypełnić na jeden z następujących sposobów:

  • poprzez Internet za pośrednictwem strony: https://forms.gle/LtVE2s2rKjsXgRGa8
  • przekazanie wypełnionej ankiety (do pobrania poniżej) do Urzędu Gminy Markusy, Markusy 82, 82-325 Markusy, pok. nr. 9 ( sekretariat).
  • przesłanie skanu wypełnionej ankiety na adres e-mail: markusy@data.pl

Ankieta ma charakter badawczy i anonimowy. Jej wyniki będą pomocne w procesie formułowania założeń rozwojowych. Państwa odpowiedzi pomogą w identyfikacji obszarów, w których należy podjąć odpowiednie działania, zmierzające do poprawy atrakcyjności Gminy.

Pliki do pobrania

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
pdf Ankieta SRG Markusy 299 KB 76
Skip to content