Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2022 rok

 1. Wstęp

Obowiązek sporządzenia Analizy i jej zakres wynika z art. 3 ust 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. tj: 2021 r. poz. 888 ze zm. ).

Zakres tematyczny Analizy jest częściowo zbieżny z zakresem rocznego sprawozdania z realizacji zadań
z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, opracowywanego przez gminy na podstawie art. 9 q ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i przedkładanego Marszałkowi Województwa
i Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w terminie do 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.

 • Cel i zakres opracowania

 Celem niniejszej analizy jest dokonanie oceny stanu gospodarki odpadami komunalnymi dla gminy Markusy dla weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Podstawą prawną do sporządzenia dokumentu jest obowiązek wynikający z art. 3 ust 2 pkt 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zakres analizy wypełnia normę art. 9tb ust. 1 ustawy, który wymaga, aby na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach złożonych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, podmioty prowadzące punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmioty zbierające odpady komunalne, informacji przekazanych przez prowadzących instalacje komunalne oraz na podstawie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz innych dostępnych danych o czynnikach wpływających na koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, i obejmuje w szczególności:

 1) możliwości przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych;

 2) potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi;

3) koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych;

4) liczbę mieszkańców;

5) liczbę właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy, w imieniu których Gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6–12 ustawy;

6) ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Gminy;

7) ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i bioodpadów stanowiących odpady komunalne, odbieranych z terenu Gminy oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych;

8) uzyskane poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych;

9) masę odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy przekazanych do termicznego przekształcania oraz stosunek masy odpadów komunalnych przekazanych do termicznego przekształcania do masy odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy

 • Ogólna charakterystyka funkcjonującego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Markusy

Odpady komunalne z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Markusy odbierane są przez firmę KOMA OLSZTYN Spółka z o. o ul. Towarowa 20A, 10-417 Olsztyn i przekazywane do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych – ZUO Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. ul. Mazurska 42, 82-300 Elbląg.

Odpady selektywne; szkło, papier, tworzywa sztuczne są zbierane do oznaczonych worków w poszczególnych gospodarstwach domowych ( segregacja u źródła) na terenie gminy Markusy,

Częstotliwość odbierania odpadów z terenu gminy:

Odpady niesegregowane ( zmieszane) odpady komunalne – dwa razy w miesiącu

Tworzywa sztuczne , opakowania z metali i opakowania wielomateriałowe – raz w miesiącu

Szkło- raz w miesiącu

Papier – raz w miesiącu

Odpady wielomateriałowe – raz na pół roku

Chemikalia- raz na kwartał

Leki – wg potrzeb na zgłoszenie

Bio- w okresie zimowym raz w miesiącu , w okresie letnim raz w tygodniu  albo kompostowanie i korzystanie z ulgi w opłatach

Wielkogabarytowe- zbiórka mobilna

Elektroodpady- zbiórka mobilna

Przeterminowane leki  można umieszczać w specjalistycznym pojemniku znajdującym się                              punkcie aptecznym w Markusach.

 • Możliwość przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Na terenie Gminy Markusy nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych. Zgodnie z zawartą umową z firmą KOMA OLSZTYN Spółka z o. o ul. Towarowa 20A, 10-417 Olsztyn wszystkie odpady komunalne przekazywane są do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych – Zakładu Utylizacji Odpadów sp. z o. o. w Elblągu przy ul. Mazurskiej 42.

 • Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

Mając na uwadze rozwój segregacji odpadów komunalnych, dla ułatwienia mieszkańcom Gminy  Markusy Uchwałą Nr III/17/2020 Rady Gminy Markusy z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/24/2019 Rady Gminy Markusy z dnia 27.03.2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Markusy zlecono dla  Zakładu Utylizacji Odpadów prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych .

 • Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych.

W 2022 roku łączna wartość opłaconych przez Gminę Markusy faktur za wykonana usługę przez firmę KOMA OLSZTYN Spółka z o. o ul. Towarowa 20A, 10-417 Olsztyn i za przyjęcie odpadów komunalnych do ZUO w Elblągu wyniosła:

   2022   KOMA  ZUO
StyczeńSzkło 200102-5,98 Mg Tworzywa sztuczne- 4,86 Mg Papier i tektura – 0,3 Mg Odpady ulegające biodegradacji – 0,02Zmieszane- 34,46 MgKOMA Cała Gmina 26 914,99 zł KOMA Dla UG 2 744,00 złZUO 19254,46 zł
  LutySzkło 200102- 4,96 Mg Papier – 0,4 Mg Tworzywa sztuczne – 3,68 Mg  Zmieszane -27,1 MgKOMA  Cała Gmina 21 321,96 zł KOMA Dla UG 2 744,00 złZUO 15181,56 zł
MarzecSzkło 200102 – 2,48 Mg Szkło 150107 – 2,02 Mg Tworzywa sztuczne 200139 – 3,88 MgZmieszane -30,82 MgKOMA  Cała Gmina 23127,31 zł KOMA Dla UG 2 744,00ZUO 16994,45 zł
Kwiecień  Szkło 200102- 5,62 Mg Tworzywa sztuczne – 3,32 Mg  Zmieszane – 31,46  Mg  KOMA Cała Gmina 23 835,29 zł KOMA dla UG  – 2 744,00 złZUO 17359,06 zł
  Maj    Szkło 200102- 8,06 Mg Tworzywa sztuczne- 4,38 MgZmieszane- 40,2 MgKOMA Cała Gmina 31 056,67 zł KOMA dla UG -2744 złZUO 22454,50 zł
  Czerwiec  Tworzywa sztuczne- 3,3 Mg Wielkogabarytowe- 7,62 Mg Szkło 150107 – 1,28 Mg Szkło 200102 – 5,36 Mg Elektroodpady- 0,248 Mg Urządzenia zawierające freony – 1,092 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 201021 i 200123 zawierające niebezpieczne składniki – 0,34  Zmieszane- 33,58 Mg    KOMA Cała Gmina 31 162,87 zł. KOMA dla UG 2744,00ZUO 23729,33 zł
   Lipiec  Tworzywa sztuczne -3,02 Mg Szkło 200102- 5,68 Mg    Zmieszane – 34,6 Mg  KOMA Cała Gmina 25 546,23 zł KOMA dla UG 2 744,00 zł  ZUO 18905,62
SierpieńTworzywa sztuczne – 6,36 Mg Szkło 200102 – 6,72 Mg  Zmieszane- 33,62 MgKOMA Cała Gmina 27 552,18 zł KOMA dla UG 2744,00 złZUO 19176,05
  WrzesieńTworzywa sztuczne – 3,04 Mg Szkło 200102 -4,86 Mg Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 – – 0,5 Mg  Zmieszane- 29,08 Mg  KOMA Cała Gmina 21 817,54 zł KOMA dla UG 2744,00ZUO 16008,84 zł
PaździernikTworzywa sztuczne -5,78 Mg Szkło 200102 -4,48 Mg  Zmieszane- 49,42 MgKOMA Cała Gmina 35 210,15 zł KOMA dla UG 2744,00ZUO 26789,83 zł                                                                                                                                                                           
ListopadSzkło 200102 – 4,36 Mg Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 201021 i 200123 – 0,84 Elektro-0,18 Mg Tworzywa sztuczne-4,3 Mg Odpady wielkogabarytowe – 4,4 Mg Urządzenia zawierające freony -0,34 MgZmieszane- 35,88 MgKOMA Cała Gmina 29 676,11 zł KOMA dla UG 2744,00ZUO 22711,54 zł
GrudzieńTworzywa sztuczne – 4,76 Mg Szkło 200102 – 3,3 Mg Zużyte opony – 0,2 MgZmieszane- 33,28 MgKOMA Cała Gmina 24 389,88 zł KOMA dla UG 2744,00ZUO 18345,31 zł

Gospodarka odpadami:

odbiór odpadów komunalnych przez KOMA: 354 539,18  zł

zagospodarowanie odpadów komunalnych ZUO: 236 910,55  zł

łączna kwota: 591 449,73

 • Liczba mieszkańców.

Według ewidencji osób zameldowanych na terenie Gminy Markusy na dzień 31 grudnia 2022 roku liczba ta wynosi:  3942 mieszkańców.

Należy zaznaczyć, że nie wszystkie osoby zameldowane zamieszkują na danej nieruchomości w Gminie Markusy i przeciwnie – zamieszkują osoby zameldowane w innych gminach. W deklaracji wskazuje się liczbę osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość.

 • Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1,                      w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6-12.

Na terenie Gminy Markusy do końca 2022 roku, Wójt Gminy Markusy nie wydawał żadnej decyzji administracyjnej o której mowa w art. 6 ust. 6-12 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 • Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy

W 2022 roku na terenie gminy Markusy wytworzono następującą ilość odpadów komunalnych

(dane wynikające z zestawienia faktur KOMA i Zakładu Utylizacji Odpadów w Elblągu ).

Ilość odpadów z podziałem na poszczególne rodzaje kształtują się następująco:

Szkło  200102– 61,86 Mg

Szkło 150107 – 3,3 Mg

Tworzywa sztuczne  – 50,68 Mg

Papier i tektura – 0,7 Mg

Odpady wielkogabarytowe – 12,02 Mg

Urządzenia zawierające freony – 1,432 Mg

Odpady ulegające biodegradacji – 0,02 Mg

Zużyte opony- 0,2 Mg

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 – 1,18 Mg

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06  – 0,5 Mg

Elektroodpady – 0,428

Zmieszane     – 413,5 Mg

Segregowane – 132,32      Mg

——–razem  545,82 Mg

 1. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych w terenu Gminy Markusy oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Wszystkie zmieszane odpady komunalne oraz powstające z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z sortowania i pozostałości  mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych zostały poddane innym niż składowanie procesom przetwarzania.

 1. Informacje o osiągniętych przez Gminę Markusy poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

W związku z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. C ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2021 r. poz.888 z późń.zm.):

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych według załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 roku (Dz. U. Z 2012 r. poz. 645).

Łączna masa odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi w tonach – (Mg)  107,4727

Łączna masa odebranych i zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w tonach -(Mg) 596,2600

Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych – (%) 18,0200

Łączna masa odpadów komunalnych przekazanych do składowania w tonach  (Mg) – 261,4723

Łączna masa odebranych i zebranych odpadów komunalnych w tonach (Mg) – 596,2600

Poziom składowania odpadów komunalnych (%) – 43,85

12. Podsumowanie i wnioski Podsumowując stan gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Markusy w 2022 roku można jednoznacznie stwierdzić, iż gmina Markusy w pełni realizuje obowiązki wynikające z przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Na podstawie powyższych danych należy stwierdzić, że system gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Markusy w 2022 r. funkcjonował prawidłowo. Mieszkańcy mieli możliwość pozbycia się wszystkich odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowym.

Markusy, dnia 28 kwietnia 2023 roku.

Skip to content