Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – Aktualizacja 06.10.2021

Urząd Gminy w Markusach informuje, że w życie weszły przepisy dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

W związku z powyższym, każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek złożyć deklarację dotyczącą źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

Dokonać można tego samodzielnie logując się na stronie:

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

lub składając deklarację (odpowiednio Formularz A lub B) w Urzędzie Gminy właściwym dla położenia nieruchomości. Pod wyżej wskazanym linkiem dostępne są druki deklaracji oraz szczegółowe informacje na ten temat.

Powyższe znosi obowiązek złożenia w Urzędzie Gminy w Markusach Ankiety Inwentaryzacji Źródeł Ciepła. Informujemy, że osoby, które złożyły w tut. urzędzie ankiety również są zobowiązane do złożenia deklaracji do CEEB prowadzonej przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (link powyżej).

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw będzie składał w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków deklarację dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw.

Właściciel lub zarządca budynku będzie mógł wysłać deklarację przez internet, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) www.gunb.gov.pl. – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Oprócz tego, że umożliwia to oszczędność czasu i pieniędzy, niewątpliwą zaletą jest to, że deklarację można złożyć nie wychodząc z domu. Zachęcamy wszystkich do korzystania z elektronicznego sposobu składania deklaracji.

Osoby, które nie mogą skorzystać z tej formy składania deklaracji, mają możliwość złożenia jej w formie papierowej. Wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście we właściwym Urzędzie Gminy – zgodnie z lokalizacją budynku.   

Przepis dotyczy budynków mieszkalnych oraz niemieszkalnych w całej Polsce. Przepisy zakładają 12-miesięczny termin na złożenie deklaracji CEEB dla budynków już istniejących – licząc od 1 lipca, oraz w ciągu 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw dla budynków nowo powstałych.

Deklaracja zawiera:

  1. imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
  2. adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw
  3. numer telefonu właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada;
  4. adres poczty elektronicznej właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada;
  5. informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw, oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.

Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, która jest wymierzona na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń.

Wszelkie informacje publikowane są na stronie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq.

Celem złożenia deklaracji jest pozyskanie rzetelnych i wiarygodnych informacji od mieszkańców na temat używanych źródeł ogrzewania swoich domów oraz stosowanego opału. Zebranie tych informacji w jedną bazę, pozwoli podejmować skuteczne działania mające na celu poprawę jakości powietrza.

 Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 2127)

Skip to content