OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z póź. zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z póź. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Markusy Uchwały Nr V/33/2021 z dnia 24. 06. 21 r.,

o przystąpieniu do sporządzenia Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Markusy, a także o przystąpieniu do sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Markusy.

Wnioski dotyczące Studium należy składać do dnia 20 września 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Markusy, na adres: Markusy 82, 82-325 Markusy, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym:  e-mail: markusy@data.pl .

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko (nazwę podmiotu) oraz adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek.

Wójt Gminy Markusy

Dorota Wasik                                                                                                                        

Skip to content