Rodzina 500+

Rodzina 500+

 

Program Rodzina 500+ to 500 złotych miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, a także na jedno dziecko w rodzinie.

 

Kto otrzyma świadczenie wychowawcze 500+

Świadczenie wychowawcze mogą otrzymać rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18 roku życia. Każda rodzina z minimum dwojgiem niepełnoletnich  dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko.

Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto. Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł mogą otrzymać także rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo- wychowawcze typu rodzinnego oraz rodzinne domy dziecka, na każde dziecko, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

Czy każda rodzina może otrzymać wsparcie

Świadczenie otrzyma każda rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Może otrzymać je zatem zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach. W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę na dzieckiem. Taki rodzic zobowiązany jest jednak przedstawić informację o tym, że otrzymuje na dziecko alimenty lub, że wystąpił o ich ustalenie. Jeśli rodzice po równo dzielą się opieką nad dzieckiem, oboje maja prawo złożyć wniosek i otrzymają wsparcie z uwzględnieniem okresu, w którym sprawują opiekę.

Jeżeli partnerzy żyją w związku nieformalnym i mają dzieci z poprzednich związków oraz wychowują co najmniej jedno wspólne dziecko, to wówczas świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko będzie uzależnione od kryterium dochodowego, a na pozostałe dzieci bez względu na dochód. Dziecko do 25 r. ż., które pozostaje na utrzymaniu rodziców, jest uwzględniane przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie. Dzięki temu jego młodszy brat lub siostra może nadal otrzymywać wsparcie, jeśli dochód na osobę nie przekroczy 800 zł ( 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego).

Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym

W przypadku dziecka niepełnosprawnego kryterium dochodowe na pierwsze dziecko będzie wynosić 1200 zł. Istotne jest, że w składzie rodziny brane są pod uwagę pozostające na utrzymaniu dzieci do ukończenia 25 roku życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna.

500+ a inne świadczenia dla rodzin

Świadczenie wychowawcze 500 zł nie jest liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych, stypendiów dla uczniów i studentów.

Rodzina 500+ w Unii Europejskiej

Jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze. Jeśli rodzic przebywa w innym państwie UE i złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym fakcie właściwego wojewodę w Polsce. Ten zaś przekaże te informacje do właściwej gminy. Jest to mechanizm, który od wejścia Polski do UE, tj. od ponad 11 lat funkcjonuje już w systemie świadczeń rodzinnych i eliminuje sytuacje jednoczesnego pobierania świadczeń w więcej niż jednym kraju.

Kiedy należy składać wnioski

Wnioski o świadczenie wychowawcze na kolejny okres można składać od 1 sierpnia. Jeśli osoba złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia za miesiąc październik nastąpi do 31 października.

W  przypadku gdy osoba złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 września do 31 września, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik i listopad nastąpi do nie później niż do 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 października do 31 października, ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia.

Organ prowadzący postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego

Organem prowadzącym postępowanie w sprawie przyznania świadczenia wychowawczego jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach.

UWAGA

Informacja dla osób korzystających z programu 500+ na pierwsze dziecko, gdzie dochód na osobę nie przekracza kwoty 800 zł, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne 1200 zł.

Niepoinformowanie organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego o zmianach ( dotyczących dochodu, składu rodziny) może skutkować powstaniem nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego, a w konsekwencji- koniecznością jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

 

Wniosek i załączniki o świadczenie wychowawcze można pobrać ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Opracowano na podstawie Informatora "Rodzina 500+"https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/informatory-rodzina-500-plus/