Charakterystyka Gminy Markusy

Położenie i walory geograficzne.
 

Gmina Markusy leży na żyznych glebach Żuław Elbląskich. Jest gminą typowo rolniczą, gdzie wysokie wyniki uzyskiwane w produkcji rolnej wyróżniają ją na tle innych gmin. Znaczną część gminy zajmuje rezerwaty i obszary krajobrazu chronionego. Niespotykany, specyficzny mikroklimat, walory przyrodnicze i bogata przeszłość historyczna stanowią niewątpliwie bogactwo gminy.

 
markusy 
Rys historyczny.
 

Gmina Markusy położona jest na terenach osadów naniesionych przez Wisłę i Nogat. Pierwsze osady powstały w XIII wieku i były zapleczem rolniczym dla Zakonu Krzyżackiego. Obecność Zakonu zaowocowała na terenie gminy powstaniem następujących wsi: Stare Dolno -1300 rok, Kępniewo - 1337 rok, Zwierzno i Zwierzeńskie Pole- 1350 rok, Markusy i Stalewo -1363 rok. Po upadku Zakonu Król Zygmunt I sprowadził na te ziemie osadników holenderskich – mennonitów. W wyniku zasiedlania ziem przez przybyszów lokowano wsie: Węgle - 1557 rok, powtórnie Kępniewo 1586 rok, Jezioro - 1590 rok, a w XVII w.: Rachowo (1609), Brudzędy, Nowe Dolno, Krzewsk, Balewo, Złotnica, Żurawiec, Jurandowo, Żukowo (1631), Dzierzgonka, Wiśniewo (1676). Zasiedlenie Żuław przez mennonitów do końca XVI wieku przyczyniło się do osuszenia tych terenów i przyspieszenia rozwoju gospodarczego. Intensywna gospodarka osadników ukształtowała obecny krajobraz gminy z kanałami, wałami, polderami i charakterystycznymi zabudowaniami na terpach.

Na skutek pierwszego rozbioru Polski Żuławy przeszły pod panowanie pruskie. W dziejach osadnictwa okres zaboru pruskiego zaznaczył się znacznym napływem ludności pochodzenia niemieckiego, skąd też pod koniec I wojny światowej ludność polska na Żuławach stanowiła mniejszość. Polacy przybywali na te tereny jako robotnicy sezonowi.

W czasie trwania zaborów, na skutek restrykcyjnej polityki władz pruskich, która między innymi zmuszała do służby wojskowej, prawie połowa mennonitów wyjechała do Rosji, a stamtąd do Ameryki. Ci którzy pozostali, nie byli już tak gorliwi w przestrzeganiu zasad swojej wiary i stopniowo ulegali germanizacji. Po 1945 roku podzielili los wysiedlonych.

W latach 1945-1949 nastąpił okres restytucji państwa polskiego. W związku z akcją „Wisła" w 1947 roku, na teren obecnej gminy Markusy, przybyli nowi osadnicy ze wszystkich stron Polski oraz Ukrainy, którzy tworzą współczesną historię gminy.

 

Atrakcje turystyczne.
 
Gmina położona jest poza ważnymi szlakami komunikacyjnymi, co znacznie podnosi walory ekologiczne. Największą atrakcją turystyczną jest rezerwat przyrody jeziora Drużno z bogatą florą i fauną.
 
jezioro druzno 5
 

Cechą charakterystyczną jeziora jest intensywne zarastanie powierzchni wodnej w okresie wegetacji. Występują tu rzadkie gatunki roślin oraz ponad 200 gatunków ptaków i szereg gatunków ssaków. Jednym słowem raj dla miłośników przyrody. Przez jezioro Drużno przebiega Kanał Elbląski, którego atrakcjami na skalę światową są pochylnie i śluzy. Osobliwym krajobrazem gminy jest sieć rzek i kanałów ze stacjami pomp oraz poldery położone na terenach depresyjnych. Na szczególną uwagę zasługuje bogata wiejska architektura drewniana i murowana, do której zaliczają się między innymi liczne zagrody mennonickie, domy podcieniowe. Odwiedzając gminę warto zwrócić uwagę na zabytki sakralne (kościoły p.w.: Wniebowzięcia NMP w miejscowości Jezioro, Św. Michała Archanioła w miejscowości Zwierzno) oraz cmentarze mennonickie w miejscowościach Markusy, Kępniewo, Jezioro z zachowanymi nagrobkami w formie steli i obelisków.

 
jezioro kosciol 2
 

Zachowane są w bardzo dobrym stanie zabytki hydrotechniki: most zwodzony w Jeziorze i most obrotowy na rzece Dzierzgoń. W ten piękny i malowniczy krajobraz wplecione są liczne szlaki turystyczne piesze i rowerowe (przez teren gminy przebiega międzynarodowy szlak rowerowy R-1.)

 

Rozwój gospodarczy i możliwości inwestycyjne.
 

Gmina Markusy ma charakter rolniczy ze względu na położenie oraz bardzo dobre gleby. Ponieważ 49% gruntów stanowią użytki zielone, ważnym składnikiem produkcji rolnej jest hodowla bydła. Gmina posiada gęstą sieć dróg utwardzonych, oczyszczalnię ścieków, jest w zwodociągowana i stelefonizowana. Wysokie walory ekologiczne nie pozwalają na powstawanie i działanie zakładom uciążliwym dla środowiska naturalnego. Zawarte jest to w Strategii Rozwoju Gminy, której przyszłość związana jest z rozwojem rolnictwa, usług i przetwórstwa.

 
gmina markusy 2

Obecnie na terenie gminy funkcjonuje ponad 100 podmiotów gospodarczych. Gmina posiada wiele niewykorzystanych obiektów, które po modernizacji, mogą być śmiało wykorzystane na działalność gospodarczą. Ze względu na niskie koszty utrzymania, dostęp siły roboczej oraz niewielką odległość do miasta  zachęcamy do inwestowania na terenie gminy Markusy. Gmina zaprasza inwestorów i turystów do kontaktów i współdziałania między innymi na rzecz zachowania posiadanego wspaniałego dziedzictwa kulturowego.