Przemoc w Rodzinie - 2

Spis treści
Przemoc w Rodzinie
1
2
Wszystkie strony

 

Gdzie szukać pomocy

 

Gdy dochodzi do przemocy w rodzinie, warto zwrócić się po pomoc do:

 

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Markusy 81, 82-325 Markusy, tel. 55 239 43 96

2. Rewir III Dzielnicowych, 82-335 Gronowo Elbląskie, ul. Łączności 5, tel. 55 230 10 48

3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w  Zwierznie, 82-325 Markusy. 

4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 40,                  tel.55 233 62 82

5. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, ul. Związku Jaszczurczego 17, 82-300 Elbląg, tel. (55) 255 00 01, kom. 533 323 377, fax. (55) 625 61 03

6. Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej ul. zw. Jaszczurczego 17 pok. 101 82-300 Elbląg tel./fax: (55) 642 44 25

7. Specjalistyczna Poradnia Rodzinna przy „CARITAS” Diecezji Elbląskiej, ul. Zamkowa 17, 82-300 Elbląg, tel. (55) 232 66 09,  tel. kom 505 81 75 81

8. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Młodzieżowy Ośrodek Terapeutyczny KARAN

"Dom Zacheusza”, ul. Królewiecka 197, 82-300 Elbląg, Tel. 55 649 69 49, Fax: 55 64114 45

9. Ogólnopolski numer alarmowy 112

 

Osoby, które padły ofiarą przemocy w rodzinie mogą uzyskać pomoc m.in. w formie:

1. poradnictwa socjalnego, prawnego, medycznego, psychologicznego, oraz rodzinnego,

2. interwencji kryzysowej,

3. schronienia w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie,

4. badania lekarskiego oraz wydania zaświadczenia ustalającego przyczyny oraz rodzaje uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy.

 

W jaki sposób uruchomić procedurę „Niebieskie Karty”

Procedurę „Niebieskie Karty” wszczyna się w sytuacji podejrzenia występowania przemocy w rodzinie. Przedstawiciel podmiotu uprawnionego do wszczęcia procedury „Niebieskie Karty” uruchamia procedurę w przypadku powzięcia, w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie lub w wyniku zgłoszenia tego faktu przez członka rodziny lub świadka. Należy jednak pamiętać, że o wszczęciu procedury „Niebieskie Karty” ostatecznie decyduje przedstawiciel podmiotu, do którego dokonujemy zgłoszenia, a który może mieć inny ogląd sytuacji.

Uprawnienia do uruchomienia procedury „Niebieskie Karty” mają przedstawiciele następujących służb:

- Policji,

- jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,

- komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,

- oświaty (nauczyciele, pedagog, psycholog szkolny, dyrektor),

- ochrony zdrowia (lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny).

 

 

Informacje dla osób stosujących przemoc w rodzinie

            Poniżej zamieszczamy link do strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, gdzie znajdą Państwo:

1.      Bazę podmiotów realizujących programy korekcyjno-edukacyjne,

2.      Kartę Informacyjną dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie,

3.      Programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

https://www.mpips.gov.pl/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie-nowa/osoby-stosujace-przemoc-w-rodzinie/

Najważniejsze akty prawne dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie

1.      Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

2.      Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”,

3.      Uchwała Nr II/6/2016 Rady Gminy Markusy z dnia 07 marca 2016 roku w sprawie Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016-2020,

4.      Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  na lata 2014-2020,

5.      Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Przydatne linki

1. Rewir III Dzielnicowych, 82-335 w Gronowie Elbląskim

http://www.elblag.policja.gov.pl/o01/jednostki-policji/posterunki/2728,Rewir-III-Dzielnicowych-w-Gronowie-Elblaskim.html

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu

http://www.pcprelblag.pl/

3. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Elblągu

http://mops.elblag.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=95&Itemid=66

4. Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej

http://www.mediacje-elblag.pl/

5. Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Elblągu

http://www.pomocpokrzywdzonym.pl/

6. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

https://www.mpips.gov.pl/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie-nowa/

7. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

http://www.niebieskalinia.pl/

8. Specjalistyczna Poradnia Rodzinna przy „CARITAS” Diecezji Elbląskiej

http://www.wdr.elblag.opoka.org.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=63&Itemid=110

9. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Młodzieżowy Ośrodek Terapeutyczny KARAN

"Dom Zacheusza”

http://www.karan.elblag.pl/