Przemoc w Rodzinie - 1

Spis treści
Przemoc w Rodzinie
1
2
Wszystkie strony

 

System przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

W Polsce na system pomocy osobom uwikłanym w problem przemocy w rodzinie składają się zarówno instytucje państwowe, samorządowe jak i organizacje pozarządowe. W kontekście działalności na rzecz osób z problemem przemocy w rodzinie aktem prawnym o doniosłym znaczeniu jest ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 21 listopada 2005r., która doczekała się nowelizacji 10 czerwca 2010r., a następnie 24 sierpnia 2015r.   

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zobowiązała samorządy gmin do podejmowania wielu działań z zakresu profilaktyki przemocy domowej, m.in. takich jak: realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony  Ofiar Przemocy w Rodzinie, świadczenia poradnictwa na rzecz osób z problemem przemocy w rodzinie, interwencji dotyczącej przemocy w rodzinie, a także do tworzenia Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Zadania z zakresu profilaktyki przemocy domowej realizują również jednostki na szczeblu powiatu i województwa. Do zadań  powiatów należy m.in. realizacja Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony  Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz programów profilaktycznych mających na celu upowszechnianie prawidłowych metod wychowawczych w środowiskach, które są zagrożone przemocą w domową. Ponadto do zadań powiatu należy zapewnienie ofiarom przemocy w rodzinie miejsca w ośrodkach wsparcia oraz ośrodkach interwencji kryzysowej, a także realizacja Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie.

Samorządy województw mają za zadanie m.in. realizować Wojewódzki Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Ponadto są zobligowane do zaprojektowania ramowych programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie i oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w domowej. Ponadto Wojewodowie zostali zobligowani do monitorowania zjawiska przemocy domowej oraz realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, a także do nadzoru samorządów w związku z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej.

            Ponadto ustawa stwierdza, że samorządy terytorialne powinny współpracować z organizacjami pozarządowymi oraz Kościołami i związkami wyznaniowymi w zakresie profilaktyki przemocy w rodzinie.

            Ważne zmiany zostały wprowadzone nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w 2010 roku, wówczas powstał obowiązek utworzenia zespołów interdyscyplinarnych. Zespół interdyscyplinarny powołuje Wójt/Burmistrz/Prezydent, a w jego skład wchodzą przedstawiciele: ośrodka pomocy społecznej, komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia oraz organizacji pozarządowych. Ponadto w skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą kuratorzy sądowi. Pozwoliło to na efektywną współpracę między podmiotami działającymi w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Skupienie wielu przedstawicieli różnych podmiotów w jednym miejscu i czasie sprzyja postawieniu trafnej diagnozy oraz zaplanowaniu skutecznych działań. Praca w zespole podnosi efektywność pracy poszczególnych instytucji wchodzących w jego skład, a także przynosi korzyści dla jego członków poprzez czerpanie wiedzy od siebie nawzajem, daje możliwość spojrzenia na problem z perspektywy różnych instytucji oraz skoordynowania działań.

             Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy m.in. koordynowanie działań instytucji wchodzących w jego skład. Powyższe zadania realizowane są przez:

1. diagnozę zjawiska przemocy w rodzinie;

2. podejmowanie działań w bezpośrednio w środowiskach dotkniętych zjawiskiem przemocy w  rodzinie;

3. inicjowanie interwencji w środowiskach gdzie doszło do przemocy;

4. rozpowszechnianie informacji w środowisku lokalnym o możliwościach uzyskania pomocy;

5. inicjowanie działań w stosunku do sprawców przemoc w rodzinie.

            W sytuacji wystąpienia zjawiska przemocy w danej rodzinie przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego powołuje grupę roboczą (istnieje także możliwość podjęcia działań bezpośrednio przez sam zespół). Obligatoryjnie w skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele:

1. ośrodka pomocy społecznej;

2. komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;

3. policji;

4. oświaty;

5. ochrony zdrowia.

            Ponadto w skład grupy roboczej mogą wejść inni specjaliści z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie, którzy pracują z  daną rodziną lub mają taką możliwość.

Trzonem lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest zespół interdyscyplinarny i grupy robocze oraz realizowana przez te podmioty procedura „Niebieskie Karty”. Procedura „Niebieskie Karty” to ogół czynności podejmowanych przez przedstawicieli podmiotów ją realizujących. Procedurę „Niebieskie Karty” wszczyna się w przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie, nie wymaga ona zgody członków rodziny.