Zaproszenie

 

Ogłoszenie

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Markusy 2020+

Szanowni Państwo,

wśród głównych czynników determinujących sprawne i skuteczne zarządzanie każdą organizacją, w tym jednostką samorządu terytorialnego, jest odpowiednie planowanie strategiczne, którego jednym z kluczowych filarów jest z kolei posiadanie spójnego dokumentu wyznaczającego ramy lokalnej polityki rozwoju. Będąc tego świadomym władze Gminy Markusy podjęły decyzję o rozpoczęciu prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Markusy 2020+. Ostateczne przyjęcie dokumentu przez Radę Gminy pozwoli dostosować politykę rozwoju Gminy do zmieniających się uwarunkowań społeczno-gospodarczych występujących zarówno w samej gminie, jak też jej otoczeniu.

Mając świadomość wagi i znaczenia dokumentu przedkładamy go Państwu, tak aby każdy z zainteresowanych mógł zgłosić swoje uwagi i sugestie w zakresie jego poszczególnych zapisów.

Proponowane przez Państwa uwagi i sugestie prosimy przedstawiać z wykorzystaniem przygotowanego i udostępnionego „Formularza zgłaszania uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy Markusy 2020+”, przesyłając go e-mailem na adres: markusy@data.pl lub dostarczając pocztą tradycyjną bądź osobiście na adres: Urząd Gminy Markusy, Markusy 82, 82-325 Markusy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 listopada 2016 r.

Projekt „Strategii Rozwoju Gminy Markusy 2020+” oraz formularz zgłoszenia uwag jest dostępny na stronie http://bip.markusy.warmia.mazury.pl oraz http://www.markusy.pl/ Informujemy także, że przedmiotowy dokument wyłożony jest również do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Markusy, pokój nr 29, w godzinach pracy Urzędu.

Jednocześnie zapraszamy na spotkanie dotyczące przedstawienia projektu Strategii, które odbędzie się dnia 3 listopada 2016 r. o godz. 10:30 w Świetlicy Wiejskiej w Markusach, Markusy 81, 82-325 Markusy. Podczas spotkania będzie można wnosić uwagi do dokumentu.


Wójt Gminy Markusy

Dorota Wasik


 

Zgłoś swoje uwagi do projektu Strategii Rozwoju Gminy Markusy 2020+

Każdy z zainteresowanych może zgłosić uwagi i sugestie do 4 listopada 2016 r.

ZAŁĄCZNIKI:

1. Projekt Strategii Rozwoju Gminy Markusy 2020+

2. Formularz zgłoszenia uwag do projekt Strategii Rozwoju Gminy Markusy 2020+