Zaproszenie

 

Ogłoszenie

Komunikat ARiMR

Agencja Restrukturyzacji

i Modernizacji Rolnictwa

Warmińsko-Mazurski

Oddział Regionalny


Rolnik, który ubiega się o płatności bezpośrednie do gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, powinien do dnia 31 sierpnia 2016 r. złożyć do kierownika biura powiatowego ARiMR oświadczenie, że ma tytuł prawny do działki rolnej wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i  wskazać, z czego wywodzi ten tytuł prawny. Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej Agencji (www.arimr.gov.pl), w biurach powiatowych oraz w oddziale regionalnym.

Od 2016 r. płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe realizowane  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przysługują rolnikom, którzy wg stanu z dnia 31 maja 2016 r. mają do takiego gruntu (działki rolnej) tytuł prawny, tzn. zawarli z Agencją Nieruchomości Rolnych umowę dzierżawy lub wieczystego użytkowania lub dożywotniego użytkowania lub użyczenia albo została wydana decyzja o przekazaniu gruntu w trwały zarząd. Płatności będą przysługiwały również rolnikom, którzy posiadają te grunty 
na podstawie innego tytułu prawnego.

Wymóg złożenia oświadczenia dot. tytułu prawnego do działki rolnej, został wprowadzony w tym roku po raz pierwszy. Niezmiernie nam zależy, aby wszyscy składający wnioski o płatności bezpośrednie do gruntów rolnych, mogli uzyskać należne im pieniądze. Jednak jest to uwarunkowane spełnieniem wymogów formalnych. Z tego powodu bardzo ważne jest, aby powyższa informacja dotarła do wszystkich zainteresowanych. Bardzo proszę o jej opublikowanie.


Załączniki:

1. Wzór Oświadczenia

2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego