Mammografia

 

500 +

 

Wzór wniosku rolnika

Oferta ARP

 

 

Witamy w serwisie internetowym Gminy Markusy

Przekazanie sprzętu jednostkom OSP z terenu Gminy Markusy

Dnia  15 stycznia 2021 r. o godz. 10:00 w remizie strażackiej w Zwierznie odbyło się uroczyste przekazanie jednostkom OSP z terenu Gminy Markusy ubrań specjalnych oraz kominiarek. Sprzęt ten został zakupiony  ze środków pozyskanych przez Gminę Markusy z zadaniaWspółfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwościza ogólną kwotę 99.999,92 zł, w tym dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości w kwocie 98.999,92 zł , a wkład własny gminy to 1.000,00 zł.

 

OSP Kępniewo otrzymało : ubrania specjalne – 5 szt., kominiarki – 1 szt., OSP Krzewsk otrzymało: ubrania specjalne – 9 szt., kominiarki – 3 szt., OSP  Markusy otrzymało: ubrania specjalne – 9 szt., kominiarki – 3 szt., OSP Nowe Dolno otrzymało: ubrania specjalne : 3 szt., kominiarki – 1 szt., OSP Zwierzno otrzymało : ubrania specjalne – 8 szt., a OSP Żurawiec otrzymało : ubrania specjalne – 6 szt., kominiarki – 1 szt. 

Umowy darowizny w imieniu gminy podpisała Pani Wójt Dorota Wasik, która wskazała jednocześnie na konieczność ciągłego podnoszenia przez ochotników kwalifikacji niezbędnych do prawidłowej obsługi  nowego sprzętu. Obecny na przekazaniu był Pan Michał Gzowski przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości, który pogratulował strażakom  stałego doposażenia ich jednostek w nowy sprzęt co znacząco wpływa na szybkość i efektywność działań w  trakcie prowadzonych akcji  ratowniczo – gaśniczych.



Więcej…

MOSTY DLA REGIONÓW

 

Dnia 15.12.2020 roku dokonano końcowego odbioru robót  zadania:” Przebudowa 3 mostów na kanałach melioracyjnych drogi powiatowej nr 1122N w miejscowości Markusy Północne” w ramach programu „ Mosty dla regionów”. Koszt inwestycji wyniósł prawie 2.000.000,00 zł bez wkładu finansowego Gminy Markusy.



Więcej…

Polska Cyfrowa

 

We wtorek 8 grudnia 2020 roku Wójt Gminy Markusy Pani Dorota Wasik przekazała 24 sztuki notebooków do szkół. Szkoła Podstawowa w Zwierznie otrzymała 14 sztuk, a 10 sztuk Szkoła Podstawowa w Żurawcu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3. 1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn.1 „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego”.

Notebooki zostały przekazane Gminie dnia 4 grudnia 2020r. przez pracownika Fundacji Global Wave Pana Rafała Konefała. Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 149 520,00 zł. - przy czym gmina otrzymała 100% dofinansowania z projektu.



Więcej…